10.05.2018

Bayer: operativno poslovanje zadržano zbog efekata kursnih razlika - veliki napredak u akviziciji Monsanta

Prvi kvartal 2018. godine

Prodaja u okviru grupe uvećana za 2.0 procenta (nakon korekcija za valutnu razmenu i portfolio - Fx & portfolio adj) na 9,138 milijardi evra / EBITDA pre specijalnih stavki pala ove godine na 2,896 milijardi evra zbog efekata kursnih razlika - izjednačena sa istim kvartalom prethodne godine na osnovu valutnih prilagođavanja / prodaja skočila u Pharmaceuticals (Fx & portfolio adj.) / Consumer Health pada u odnosu na prošlu godinu, prema očekivanju / Prodaja u Crop Science izjednačena sa jakim istim prošlogodišnjim kvartalom (Fx & portfolio adj.) / Porasla prodaja (Fx & portfolio adj.) i zarade u Animal Health / Neto prihod opao za 6,2 procenta na 1,954 milijardi evra / Čista zarada po akciji opala za 1,3 procenta na 2,28 evra / Evropska komisija i drugi zakonodavci uslovno odobrili akviziciju Monsanta / Potvrđena prognoza za Grupu za 2018. godinu uz valutna prilagođavanja

Leverkuzen, 3. maj 2018 – Efekti kursnih razlika uticali su na operativno poslovanje kompanije Bayer u prvom kvartalu 2018.g. Uz korekcije za efekte valutne razmene i portfolio (Fx & portfolio adj.) kompanija je povećala prodaju tokom prva tri meseca ove godine. „Uknjižili smo rast u poslovanju Pharmaceuticals i Animal Health” izjavio je Verner Bauman, predsedavajući Upravnog odbora, na predstavljanju periodičnog izveštaja u četvrtak. EBITDA pre specijalnih stavki jednaka je istom kvartalu prethodne godine na osnovu valutnih prilagođavanja (Fx adj). Bauman je potvrdio prognozu za celu Grupu za 2018. godinu, prilagođenu efektima valutne razmene.

„Dobro smo napredovali na strateškom planu i ostvarili veliki napredak u pogledu predložene akvizicije Monsanta”, rekao je Bauman. Evropska komisija i drugi zakonodavni organi, među kojima su tela iz Brazila, Kine i Rusije, ove godine su odobrili transakciju. To znači da je Bayer sada dobio dve trećine od oko 30 potrebnih antimonopolskih odobrenja. Uslovi koje nameću Evropska komisija i drugi zakonodavci naročito uključuju odustajanje od daljih ulaganja Bayera u razne firme u okviru divizije Crop Science. Kompanija je o ovome postigla sporazum sa kompanijom BASF u oktobru 2017. i aprilu 2018. godine. Akvizicija Monsanta i dalje podleže uobičajenim uslovima za zaključenje, među kojima je i prijem traženih regulatornih odobrenja. Bayer tesno sarađuje sa telima širom sveta u cilju zaključenja transakcije u drugom kvartalu 2018. godine.

U aprilu 2018. investiciona kompanija Temasek pretplatila se na 31 milion novih akcija Bayera, što je u rangu oko 3,6 procenata uvećanog kapitala, za ukupni bruto prihod od 3 milijarde evra. Prihod od ovog plasmana uzeće se u obzir pri određivanju veličine uvećanja akcijskog kapitala kroz ponudu prava sa pravima upisa postojećim akcionarima za finansiranje akvizicije Monsanta.

Saopštenje u celosti možete pročitati ovde.


Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenu; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.