07.05.2018

Bayer potpisao ugovor o prodaji dodatnih poslovanja divizije Crop Science kompaniji BASF u vrednosti do 1,7 milijardi evra

Pitanja pokrenuta od regulatornih organa vezana za preuzimanje Monsanta:

• Paket obuhvata globalnu poslovnu delatnost u vezi sa semenima povrća, određene proizvode za tretman semena i delatnost digitalne poljoprivrede 
• Ukupna ostvarena prodaja poslovnih delatnosti u 2017. godini iznosila je 745 miliona evra 
• Transkacija podleže upešnom zaključenju preuzimanja Monsanta 

Leverkuzen, 26. april 2018. – U svetlu predloženog preuzimanja Monsanta, Bayer je potpisao ugovor o prodaji dodatnih poslovanja divizije Crop Science kompaniji BASF u vrednosti do 1,7 milijardi evra. Ukupna ostvarena prodaja tih poslovnih delatnosti u 2017. godini iznosila je 745 miliona evra. „Ovim potezom sprovodimo preuzete obaveze prema Evropskoj komisiji i ostalim regulatornim organima, kako bi se omogućilo uspešno zaključenje transkacije vezano za Monsanto“, objasnio je Verner Bauman, predsednik Upravnog odbora Bayer AG. „Zadovoljni smo što smo u BASF-u, i za ove poslovne delatnosti, pronašli snažnog kupca koji će nastaviti da pruža rešenja za potrebe uzgajivača, a našim zaposlenima dugoročnu perspektivu.“ Transakcija podleže pribavljanju saglasnosti od regulatornih tela kao i uspešnom zaključenju preuzimanja Monsanta od strane kompanije Bayer.

Poslovne delatnosti koje će biti prodate obuhvataju globalne delatnosti sa semenima povrća, određene proizvode za tretman semena, platformu za istraživanje hibridne pšenice i određenih herbicida na bazi glifosata u Evropi, koji imaju pretežno industrijsku primenu. Pored ovoga, tri istraživačka projekta na polju totalnih herbicida i Bayer-ova delatnost digitalne poljoprivrede takođe će biti prodati. Kompaniji Bayer će zauzvrat biti vraćena licenca za određene aplikacije digitalne poljoprivrede.

Transakcija obuhvata i prelazak približno 2.500 radnika, od kojih je njih otprilike 150 u Nemačkoj. BASF se, u sklopu ugovora, obavezao da će zadržati sve radnike sa stalnim zaposlenjem, pod sličnim uslovima, barem tri godine nakon zaključenja transakcije.

Transakcija obuhvata i prelazak približno 2.500 radnika, od kojih je njih otprilike 150 u Nemačkoj. BASF se, u sklopu ugovora, obavezao da će zadržati sve radnike sa stalnim zaposlenjem, pod sličnim uslovima, barem tri godine nakon zaključenja transakcije.

„Veoma smo zahvalni našim zaposlenima, koji su svih ovih godina igrali ključnu ulogu u postignutom uspehu ovih poslovnih delatnosti“, rekao je Bauman. „Sa tim jakim timom, siguran sam da će BASF uspeti da postigne nove inovacije i dodatni rast u tim poslovnim delatnostima.“ Bayer nastavlja marljivo da radi sa nadležnim organima, a sve u cilju zaključenja predloženog preuzimanja Monsanta u drugom kvartalu 2018. godine.

Bayer će biti vlasnik, voditi poslovanje i upravljati ovim poslovnim delatnostima do zaključenja prodaje. Nakon zaključenja predloženog preuzimanja Monsanta, Bayer će ostati aktivan na istim tim poljima, kao rezultat programa, proizvoda i ponuda koje preuzima od Monsanta.

Osnovna kupoprodajna cena od 1,7 milijardi evra pre oporezivanja podleže uobičajenim računovodstvenim usklađivanjima na dan zaključenja. Bayer će sredstva od najavljene prodaje nakon oporezivanja i usklađivanja upotrebiti da delimično refinansira predloženo preuzimanje Monsanta. Bayer će dostaviti nove informacije o sinergiji koja se očekuje od preuzimanja Monsanta najkasnije po zaključenju transakcije.

Bord savetnika sastoji se od Merrill Lynch i Credit Suisse, koji će obavljati funkciju finansijskog savetnika kompanije Bayer. Pravni savetnici kompanije Bayer su Sullivan & Cromwell LLP; Dentons; Cohen & Grigsby; Redeker, Sellner & Dahs; Baker McKenzie i Noerr LLP.

U oktobru 2017. godine, Bayer i BASF već su zaključili ugovor o prodaji određenih dodatnih poslovanja divizije Crop Science po osnovnoj kupoprodajnoj ceni od 5,9 milijardi evra. Poslovne delatnosti iz prvog paketa – uključujući Bayer-ove globalne poslovne delatnosti glufosinat-amonijuma i povezanu tehnologiju LibertyLink™ za tolerantnost prema herbicidima, suštnski zajedno sa celokupnim poslovanjem semenima poljoprivrednih kultura – sa ukupnom ostvarenom prodajom od 1,5 milijardi evra u 2017. godini. Ovom transakcijom obuhvaćen je i prelazak preko 1.800 ljudi.

Za više informacija posetite Internet stranicu www.bayer.com.

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenu; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događajekoje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.