14.09.2018
Drugi kvartal 2018. godine

Bayer okončao najveću akviziciju u svojoj istoriji

Poslovanje kompanije Monsanto obračunato na proporcionalnoj (pro rata) bazi zaključno sa 7. junom / Prodaja na nivou Grupe porasla za 8,5% (strane valute i rebalans portfolija), čime je dostignut iznos od 9.481 milijardi evra / Prihod pre nego što se oduzmu kamata, porez na dobit i amortizacija (EBITDA), pre odbitka posebnih stavki, porastao za 3,9% i bio je na nivou od 2.335 milijardi evra, uprkos nepovoljnim efektima kursnih razlika / Divizija Pharmaceuticals zabeležila veći obim prodaje (strane valute i rebalans portfolija), ali je dobit bila niža – značajan rast investicija u istraživanje i razvoj / Poslovna delatnost divizije Consumer Health ponovo slaba / Divizija Crop Science ostvarila snažan rast prodaje i dobiti nakon slabijeg rezultata tokom istog kvartala prethodne godine / Divizija Animal Health imala bolju prodaju (strane valute i rebalans portfolija) i dobit / Neto prihod iznosi 799 miliona evra / Osnovna dobit po akciji porasla za 1,3% i iznosila je 1,54 evra / Projekcija rezultata Grupe za 2018. godinu potvrđena, uz usaglašavanja usled akvizicije

Leverkuzen, 5. septembar 2018. godine - Bayer je u drugom kvartalu 2018. godine uspešno okončao najveću akviziciju u svojoj istoriji, a pored toga, zabeležen je i bolji rezultat iz operativnog poslovanja, a da pri tome nisu uzeti u obzir poslovni rezultati kupljene kompanije Monsanto. Prodaja je porasla u tri od četiri segmenta na valutnoj bazi i bazi rebalansa portfolija. „Na dobrom smo putu da ostvarimo svoje godišnje targete“, kazao je Verner Bauman, predsednik Upravnog odbora, kada je predstavio šestomesečne finansijske izveštaje. EBITDA, pre odbitka posebnih stavki, je povećan zahvaljujući rastu koji su zabeležele divizije Crop Science i Animal Health. Bayer je uskladio projekciju rezultata Grupe kako bi od datuma akvizicije bili uključeni udeo prodaje i dobit kompanije Monsanto. Cilj kompanije je da isplati dividende od akcija za 2018. godinu, koje su barem na istom nivou kao i prošle godine.

Bayer je dana 7. juna 2018. godine okončao akviziciju kompanije Monsanto, za koju je platio iznos od 63 milijarde dolara, što uključuje i dugovanja te kompanije. „Akvizicija Monsanta spaja dve poslovne delatnosti koje se snažno dopunjuju: portfolio inovativnih proizvoda za hemijsku i biološku zaštitu useva kompanije Bayer i izuzetnu ekspertizu kompanije Monsanto u oblasti semena i osobina biljaka“, rekao je Bauman. „Sada smo lider u poljoprivrednoj industriji, sa jasnom posvećenošću inovacijama i održivosti – na dobrobit naših klijenata i društva“, dodao je. Pored toga što na najbolji način koristi bogatu ekspertizu svojih zaposlenih u oblasti poljoprivrede, Bayer sada ima najjači portfolio proizvoda za zaštitu semena i useva, i to za širok spektar useva i indikacija, najbolju platformu za istraživanje i razvoj, a ujedno je lider u oblasti digitalne poljoprivrede.

Rast prodaje i dobiti Grupe

Prodaja Bayer Grupe je u drugom kvartalu porasla za 8,5% (strane valute i rebalans portfolija) i dostigla iznos od 9.481 milijardi evra. Prema podacima iz izveštaja, prodaja je porasla za 8,8%. EBITDA pre odbitka posebnih stavki porastao je za 3,9% do iznosa od 2.335 milijardi evra. Negativni efekti kursnih razlika umanjili su prihod za oko 130 miliona evra. EBIT (dobit pre kamata i poreza) se smanjio za 7,7% i pao na iznos od 1.351 milijarde evra, nakon plaćenih posebnih iznosa od 363 miliona evra (u drugom kvartalu 2017: 244 miliona evra), koji su se uglavnom odnosili na troškove u vezi sa akvizicijom Monsanta. Neto prihod je pao za 34,7%, na 799 miliona evra, prevashodno zbog odsustva udela u dobiti koju je imala kompanija Covestro, a nakon što prodaje udela u toj kompaniji. Nasuprot tome, osnovna dobit po akciji porasla je za 1,3% i iznosila je 1,54 evra.

Neto iznos gotovine od redovnih operativnih poslovnih aktivnosti porastao je za 17,8%, na iznos od 2.240 milijardi evra, uglavnom usled pada iznosa gotovine koja je bila upotrebljena za obrtna sredstva. Neto finansijski dug je porastao i na dan 30. juna 2018. godine je iznosio 44.697 milijardi evra, zbog akvizicije kompanije Monsanto.

Izveštaj u celosti možete pročitati OVDE.

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje
Određene izjave u ovom saopštenju mogu sadržati tzv „anticipativne izjave” koje se odnose na buduće događaje. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje.U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između materijalnih i projektovanih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu poslovanje kompanije Monsanto (u daljem tekstu: „Monsanto”) u Bayer Aktiengesellschaft (u daljem tekstu: „Bayer”); navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer ne preuzima obavezu da ažurira informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.