30.11.2018
Bayer Grupa preduzima sveobuhvatne mere u okviru portfolija i efikasnosti, kao i strukturne mere

Bayer ojačava fokus na life science poslovanja uz značajno unapređenje produktivnosti i profitabilnosti

  • Grupa planira da izađe iz oblasti poslovanja Animal Health, da proda brendove Coppertone™ i Dr. Scholl’s™ divizije Consumer Health, kao i da proda 60 odsto udela u kompaniji Currenta, koja se bavi pružanjem  usluga
  • Mere za unapređenje efikasnosti i strukturne mere imaju za cilj unapređenje konkurentnosti i generisanje godišnje dobiti od 2,6 milijarde evra od 2022. godine, uključujući i sve dobiti  od očekivanih sinergija proisteklih iz akvizicije Monsanta
  • Deo generisane dobiti će se ponovo uložiti u osnovno poslovanje
  • Očekuju se ukupni jednokratni troškovi 1,7 puta veći od godišnje dobiti
  • Očekuje se da će tokom 2019. godine čista zarada po akciji porasti za oko 1 evro do iznosa od 6,80 evra, sa ciljem od oko 10 evra do 2022. godine.
  • EBITDA marža pre specijalnih stavki određena na iznos preko 30 odsto 2022. godine
  • Očekuje se da će, usled sprovođenja mera za unapređenje efikasnosti i strukturnih mera, doći do ukidanja oko 12.000 od 118.200 radnih mesta širom sveta, od kojih značajan broj u Nemačkoj

Leverkuzen, 29 novembar 2018.g – Bayer grupa namerava da ojača  fokus na svoje osnovno poslovanje nizom mera u vezi sa portfolijom i efikasnošću, kao i strukturnih mera projektovanih za unapređenje produktivnosti i inovacija, uz značajno unapređenje konkurentnosti. Nadzorni odbor Bayer AG je na sastanku održanom u četvrtak diskutovao o planovima koje je predstavio Upravni odbor i izrazio svoju jednoglasnu podršku. Kompanija ovim merama postavlja temelj za održivo uspešno poslovanje na atraktivnim tržištima sa dugoročnim potencijalom rasta. „ Strateški smo dobro napredovali proteklih godina. Nakon što sprovedemo ove mere, postavićemo temelj za održivo unapređenje učinka i profitabilnosti naše kompanije” rekao je Verner Bauman, predsedavajući Upravnog odbora Bayer AG. „Putem ovih mera optimalno ćemo pozicionirati Bayer kao „life science “ kompaniju

Fokus na  life science poslovanje

Bayer planira da ubrza mere na razvoju portfolija tokom 2019. godine. U kompaniji se namerava napuštanje poslovanja divizije Animal Health i vrši se procena raspoloživih opcija. Iako ova divizija nudi mogućnost rasta na atraktivnom tržištu, Bayer planira da preraspodeli sredstva za nova ulaganja neophodna za održanje poslovne jedinice Animal Health u osnovne delatnosti divizija Pharmaceuticals, Consumer Health i Crop Science.

Kompanija je u okviru divizije Consumer Health započela mere kojima će se ovoj diviziji omogućiti da u narednim godinama sustigne rast tržišta i poboljša profitabilnost. U ove mere spada planirano napuštanje kategorija proizvoda koji imaju potencijala za bolji razvoj van Bayer-a. Pored već najavljenog prestanka daljeg ulaganja u dermatološke preparate koji se izdaju na recept, u Bayer-u će se tokom narednih meseci ponovo razmotriti opcije daljeg strateškog usmerenja, sa krajnjim ciljem napuštanja linija proizvoda za negu kože (Coppertone™) i negu stopala (Dr. Scholl’s™). Kompanija ovim potezima namerava da se fokusira na pokretanje profitabilnog rasta centralnih kategorija u diviziji Consumer Health.

Nadalje, Bayer je u pregovorima o prodaji 60 odsto udela u kompaniji Curenta, nemačkom preduzeću koje se bavi pružanjem usluga. Nakon uspešnog izlaska iz Covestra, Bayer-ovo trenutno korišćenje usluga ovog preduzeća više ne opravdava 60-procentni udeo vlasništva.

Mere za unapređenje konkurentnosti i inovacija

Pored planiranih intervencija na portfoliju, Bayer namerava i da značajno unapredi svoju strukturu troškova. Kompanija je postavila cilj daljeg jačanja inovacija i produktivnosti, ubrzanog pristupa tehnologijama budućnosti, kao i daljeg unapređenja konkurentnosti i profitabilnosti. Kompanija u ovom kontekstu želi da postigne veću efikasnost u svim pratećim funkcijama i uslugama.

Uključujući i sinergije koje se očekuju od akvizicije Monsanta, Bayer predviđa godišnju dobit od 2,6 milijarde evra od 2022. godine kao rezultat planiranih mera za unapređenje efikasnosti i strukturnih mera. U navedene mere spada i ukidanje oko 12.000 od 118.200 radnih mesta širom sveta, od kojih će znatan deo biti u Nemačkoj. Pojedinosti će se razraditi narednih meseci. Očekuje se da će ukupni jednokratni trošak povezan sa ovim merama biti 1,7 puta veći od godišnjih prihoda. Jedan deo oslobođenih sredstava opredeljen je za jačanje inovacija i konkurentnosti divizija. „Samo do kraja 2022. godine nameravamo da uložimo ukupno 35 milijardi evra u budućnost naše kompanije, pri čemu će dve trećine ovog iznosa otići u istraživanje i razvoj, a nešto manje od jedne trećine na kapitalne troškove”, izjavio je Bauman.

Uz pretpostavku konstantnog portfolija i stabilnog kursa, u kompaniji se 2019. godine očekuje čista zarada po akciji od 6,80 evra (u 2018: 5,70 do 5,90 evra), a cilj je dostići oko 10 evra 2022. godine. Postavljen je cilj da se EBITDA marža Grupe pre specijalnih stavki uveća na preko 30 odsto do kraja 2022.

Korporativna strategija, finansijski ciljevi i prioriteti za raspodelu kapitala kompanije Bayer biće objavljeni 5. decembra na Danu kapitalnih tržišta (Capital Markets Day) u Londonu.

Mere za unapređenje efikasnosti i strukturne mere planirane u svim divizijama i zemljama

Povećanje fokusa na eksterne inovacije je suštinski važan korak u diviziji Pharmaceuticals, pored uspešnog stalnog rada na spisku projekata za buduća istraživanja i razvoj. Među mere na ovom planu spada i ubrzani razvoj modela inovacija i restruktuiranje internih aktivnosti istraživanja i razvoja. Sredstva oslobođena smanjenjem internih kapaciteta biće uložena u jačanje modela saradničkog istraživanja i eksterne inovacije.

Predstavljanje mnogih novih proizvoda je u oblasti lečenja hemofilije dovelo do značajnog porasta konkurencije. Kako bismo ostali konkurentni u ovom segmentu, u Bayer-u je odlučeno da se ne koristi objekat za proizvodnju faktora VIII sagrađen u Vupertalu, već da se sva proizvodnja rekombinanata faktora VIII premesti u Berkli, u Sjedinjenim Američkim Državama.

U diviziji Consumer Health biće pokrenute mere za sustizanje rasta tržišta narednih godina i povećanje profitabilnosti. Osim planiranih mera nad portfolijom, i organizaciona struktura će se prilagoditi kako bi uspela u tržišnom okruženju koje se sve brže menja.

U divizijama Consumer Health i Pharmaceuticals se tokom četvrtog kvartala 2018. godine očekuju umanjenja negotovinskih sredstava i otpisi u ukupnoj vrednosti od približno 3,3 milijarde evra. Što se tiče divizije Consumer Health, tu će se primarno raditi o brendovima kupljenim sa kompanijama Merck & Co i Dihon, kao i o gudvilu priznatom na bilansu stanja (ukpno oko 2,7 milijardi evra). U slučaju Pharmaceuticals, prispevaju umanjenja i otpisi od oko 0,6 milijarde evra, konkretno zbog odluke u vezi sa postrojenjem za proizvodnju faktora VIII u Vupertalu.

U diviziji Crop Science fokus je na uspešnoj integraciji kupljene kompanije. Kao što je već saopšteno, Bayer očekuje da će sinergijom ostvariti godišnji doprinos EBITDA od 1,04 milijarde evra (1,2 milijarde američkih dolara) pre specijalnih stavki do 2022. godine. Ovaj iznos, koji obuhvata i 0,87 milijardi evra (1 milijardu dolara) u sinergiji troškova, uključen je u gore navedeni planirani ciljani prihod

Gore navedene promene u divizijama i rad na unapređenju portfolija biće nadopunjeni širokim prilagođavanjima unutar kompanije, naročito u okviru korporativnih i pratećih funkcija i usluga, kao i platformi zemalja. Cilj pomenutih prilagođavanja je implementacija efikasne organizacione strukture i infrastrukture kojom će se obezbediti najbolja podrška preduzećima u okviru kompanije, kao i kupcima i klijentima.

Planirano ukidanje 12.000 radnih mesta do kraja 2021. godine opravdava se raznim merama: u diviziji Pharmaceuticals će se ukinuti 900 radnih mesta u istraživanju i razvoju i oko 350 pozicija povezanih sa postrojenjem za proizvodnju faktora VIII u Vupertalu; otprilike oko 1000 radnih mesta povezanih sa reorganizacijom u diviziji Consumer Health; oko 4100 pozicija u diviziji Crop Science, kao rezultat integracije kupljene poljoprivredne kompanije; kao i dodatnih 5500 do 6000 radnih mesta u okviru korporativnih i pratećih funkcija, usluga i platformi zemalja.

„Ove promene su neophodne i njima se postavlja temelj da Bayer unapred svoj učinak i agilnost. Sprovođenjem ovih mera nameravamo da u potpunosti iskoristimo potencijal za rast naših poslovanja”, rekao je Bauman. „Svesni smo težine ove odluke po naše zaposlene. Kao i ranije, planirane mere ćemo sprovesti pravično i odgovorno”.

 

Upozorenja u vezi sa anticipativnim informacijama

Ovo saopštenje za javnost sadrži anticipativne izjave. Anticipativna izjava je svaka izjava koja se ne odnosi na istorijske činjenice i događaje, već odražava sadašnja verovanja, očekivanja i pretpostavke kompanije Bayer vezane  za budućnost. Ovo se naročito odnosi na izjave iz ovog saopštenja za javnost u vezi sa rastom prihoda, uključujući uvođenje novih proizvoda i najviši prodajni potencijal, sinergije, a naročito u vezi sa akvizicijom i integracijom kompanije Monsanto, prilagođavanjima portfolija, smanjenje troškova, finansijske ciljeve i zarade, generisanje novčanih tokova, smanjenje stepena zaduženosti i drugih sličnih izjava u vezi sa budućim uspehom u poslovanju, u odnosu na tržišta na kojima je Bayer aktivan. Mada se anticipativne izjave sadržane u ovom saopštenju za javnost temelje na onome što rukovodstvo Bayer-a smatra razumnim pretpostavkama, one nužno sadrže poznate i nepoznate rizike i neizvesnosti, što bi moglo da dovede do toga da se stvarni rezultati i budući razvoj događaja materijalno razlikuju od onih predviđenih ovakvom vrstom izjava. Anticipativne izjave nisu garancija budućeg uspeha i na njih se ne treba bezrezervno oslanjati. Bayer ne preuzima na sebe obavezu da ažurira anticipativne izjave ukoliko se okolnosti, procene ili mišljenja rukovodstva promene, osim u slučaju postojanja obaveze prema zakonskim propisima koji se tiču hartija od vrednosti. Ukoliko Vam je potrebno više informacija o činiocima usled kojih bi moglo da dođe do razlike između stvarnih rezultata i budućih događaja i onoga što je navedeno u anticipativnim izjavama, molimo pogledajte činioce opisane u javno objavljenim izveštajima kompanije Bayer na internet stranici kompanije https://www.investor.bayer.de/en/reports/annual-reports/overview uključujući one navedene u Godišnjem izveštaju za 2017. godinu pod naslovom „Izveštaj o budućoj perspektivi, mogućnostima i rizicima”.