Sistem unutrašnjih prilika i upravljanja rizicima

Kao globalna kompanija sa raznovrsnim portfolijom, Bayer Grupa je konstatno izložena širokom opsegu internih i eksternih razvojnih mogućnosti i događaja koji bi značajno mogli da utiču na ostvarivanje naših, kako finansijskih, tako i nefinansijskih ciljeva.

Ukorenjen u našu stategiju i proces planiranja, sistem upravljanja prilikama i rizicima je integralni deo korporativnog upravljanja u Bayeru. Prilike smatramo pozitivnim, a rizike negativnim devijacijama, od projektovanih ili ciljanih vrednosti za potencijalne buduće razvoje.

Struktura unutrašnjih prilika i upravljanja rizicima

Prilike i rizici sa kojima se Bayer Grupa susreće variraju u zavisnosti od njihove prirode, nivoa organizacije na koji se odnose i vremenskog horizonta. Različiti procesi, metode i IT sistemi identifikuju, evaluiraju, nadgledaju rizike, upravljaju njima i prijavljuju ih. Suštinski principi različitih sistema dokumentovani su u politikama Grupe. Iako postoje imenovani vlasnici i koordinatori na nivou menadžmenta, ukupnu odgovornost za delotvornost i prikladnost sistema nosi Chief Financial Officer.

Više informacija o upravljanju rizicima možete pronaći u Godišnjem izveštaju 2017.