Politika usklađenosti poslovanja

Globalna organizacija za usklađenost poslovanja na čijem čelu se nalazi direktor za pravne poslove AG kao Direktor za usklađenost poslovanja grupe, osnova je celokupnog pristupa usklađenosti poslovanja.

Svaka zemlja ili grupa zemalja u kojima kompanija Bayer posluje ima Direktora za usklađenost poslovanja koji je zadužen za lokalno sprovođenje i efikasnost našeg sistema upravljanja usklađenošću poslovanja. Ovi stručnjaci za usklađenost poslovanja daju smernice, procenjuju i rešavaju rizike, sprovode obuke u vezi sa usklađenošću poslovanja i ispituju navodne prekršaje.

Naša politika o usklađenosti poslovanja daje više podataka o ciljevima i misiji organizacije za usklađenost poslovanja. Daje još i smernice o integrisanju usklađenosti u poslove na osnovu partnerstva, dijaloga i transparentnosti.

U ovoj politici o usklađenosti poslovanja daje se kratak pregled načela poslovnog ponašanja kompanije Bayer. U njoj su definisane granice u okviru kojih zaposleni kompanije Bayer moraju postupati, kako bi poštovali zakone i interne politike. Na taj način štiti se kompanija Bayer i svako od nas pojedinačno.

U ovoj politici nisu obrađene sve situacije koje se mogu dogoditi. Međutim, ona nam daje smernice za pošteno i fer postupanje.

Politiku usklađenosti poslovanja kompanije Bayer možete pročitati u ovom dokumentu.