Naknade zdravstvenim radnicima

Objava podataka

U skladu sa Kodeksom EFPIA o objavljivanju podataka, kompanija Bayer publikuje izveštaje o naknadama isplaćenim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama povezanim sa razvojem i komercijalizacijom lekova namenjenih ljudskoj upotrebi koji se izdaju na recept.

Objavljeni podaci obuhvataju izveštaje o naknadama razvrstane u četiri glavne kategorije:

Kategorije

Naknade

Zdravstveni radnici Zdravstvene ustanove

Donacije

-

novčane

Događaji

1. Troškovi registracije učesnika

1. Sponzorisanje događaja

2. Troškovi puta i smeštaja

2. Troškovi registracije učesnika (ukoliko je primenljivo)

-

3. Troškovi puta i smeštaja

Usluge i konsultacije

1. Naknada za usluge/konsultacije

2. Naknada pripadajućih troškova ( uključujući npr. troškove puta, smeštaja, registracije)

Istraživanje i razvoj

Naknada za usluge, troškove puta, smeštaja ili druge pripadajuće troškove koji su vezani za uslugu

Pristupite objavljenim podacima za Srbiju.