Saznajte činjenice

Kodeks EFPIA o objavljivanju podataka

Kompanija Bayer u potpunosti podržava inicijative za povećanje transparentnosti u odnosima između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, (odnosno zdravstvenih ustanova), i pridržava se odredbi „Kodeksa EFPIA“ o javnom objavljivanju podataka o saradnji.

40 vodećih evropskih kompanija u 33 zemlje pridržava se "Kodeksa EFPIA" o objavljivanju podataka


„Kodeks EFPIA“ (Evropska Federacija Farmaceutske Industrije) o objavljivanju podataka predstavlja saglasnost kojom se sve kompanije članice Federacije EFPIA obavezuju da objavljuju izveštaje o naknadama zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama. Prema ovom kodeksu, sve kompanije članice EFPIA, uključujući i kompaniju Bayer, objavljivaće direktne i indirektne, novčane i nenovčane naknade povezane sa razvojem i komercijalizacijom lekova namenjenih ljudskoj upotrebi, koji se izdaju uz recept. Prvi podaci u vezi sa isplatama tokom 2015. godine biće objavljeni najkasnije do juna 2016. Navedeni proces objavljivanja podataka biće ponavljan za svaki period izveštavanja u narednim godinama.

Nivo naknade


Zdravstveni radnici dobijaju naknadu za aktivnosti i znanje koje pružaju farmaceutskoj industriji. Visina naknade zavisi od vrste aktivnosti, nivoa stručnosti i količine utrošenog vremena. Dozvoljeni iznosi naknade zavise od različitih faktora, npr. prosečnih ličnih primanja u Republici Srbiji, važećih zakona i pravilnika, kao i od postojećih kodeksa farmaceutske industrije. Osnovni princip je da se visina naknada određuje prema fer tržišnoj vrednosti. Na taj način umanjuje se mogućnost zloupotrebe uticaja na zdravstvenog radnika tokom njegovog procesa donošenja odluke o izboru optimalne terapije za pacijenta.

Objavljivanje individualnih ili zbirnih podataka?


Naknade zdravstvenim radnicima prijavljivaće se na individualnom ili zbirnom nivou. Kodeks EFPIA o objavljivanju podataka je obaveza koju je farmaceutska industrija sama sebi nametnula. Zakoni o zaštiti podataka u većini evropskih zemalja dozvoljavaju objavljivanje individualnih podataka samo uz izričitu saglasnost uključenog zdravstvenog radnika. Ukoliko zdravstveni radnik ne pruži svoju saglasnost za objavljivanje individualnih podataka, naknade tim zdravstvenim radnicima objavljuju se na zbirnom nivou. U nekim zemljama pristanak se mora pribaviti i od zdravstvenih ustanova. Naknade u oblasti istraživanja i razvoja uvek će se prijavljivati na zbirnom nivou, tj. onako kako je regulisano Kodeksom EFPIA o objavljivanju podataka.

Privatnost podataka


Kompanija Bayer u potpunosti poštuje privatnost i sigurnost podataka. Iz tog razloga preduzimamo korake da zaštitimo podatke u skladu sa propisima o zaštiti podataka koje zahtevaju nadležni organi. Individualni podaci objavljuju se samo ukoliko je određeni zdravstveni radnik dao izričitu saglasnost u pisanom obliku. Uspostavljeni su zaštitni mehanizmi koji osiguravaju visok nivo sigurnosti podataka, kako bi se podaci zaštitili od neovlašćenog korišćenja. Osim toga, pristup ličnim podacima ograničen je samo na zaposlene u kompaniji Bayer koji su konkretno zaduženi za prikupljanje podataka ili pripremu izveštaja.

Objavljivanje kompletnih podataka


Kompanija Bayer smatra da samo objavljivanjem kompletnih podataka pruža potpunu sliku o svom odnosu sa zdravstvenim radnicima. Svako eventualno odbijanje saradnika da se određene aktivnosti i saradnje u celosti publikuju, kompanija Bayer tretira kao neslaganje. U slučaju neslaganja, sve naknade objavljuju se na zbirnoj osnovi, prema usvojenom obrascu EFPIA o izveštavanju javnosti.