Naknade zdravstvenim radnicima

Objava podataka

U skladu sa Kodeksom EFPIA o objavljivanju podataka, kompanija Bayer objavljuje naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama, povezane sa razvojem i komercijalizacijom lekova namenjenih ljudskoj upotrebi, a koji se izdaju na recept.

Objavljeni podaci obuhvataju naknade razvrstane u  četiri glavne kategorije:

 

Kategorije

Naknade

Zdravstveni radnici

Zdravstvene ustanove

Donacije

-

      novčane

Događaji

1. Troškovi registracije učesnika

2. Troškovi puta i smeštaja

1. Sponzorisanje događaja

2. Troškovi registracije učesnika (ukoliko je primenljivo)

3. Troškovi puta i smeštaja

Usluge i konsultacije

1. Naknada za usluge/konsultacije

2. Naknada pripadajućih troškova ( uključujući npr. troškove puta, smeštaja, registracije)

Istraživanje i razvoj

Naknada za usluge, troškove puta, smeštaja ili druge pripadajuće troškove koji su vezani za uslugu

 

 

 

Pristupite objavljenim podacima za Srbiju

NAPOMENA O METODOLOGIJI

Napomena o metodologiji povodom implementacije EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka, lokalno prenesena od strane INOVIA udruženja.

 

Period objavljivanja: Kalendarska godina 2016

 

Uvod

 

Mi u kompaniji Bayer uvereni smo da su bliska saradnja sa zdravstvenim radnicima i njihova kontinuirana edukacija ključni za postizanje boljih rezultata kod pacijenata kojima nastojimo da pomognemo. Posvećeni smo tome da na transparentan način predstavimo kompenzaciju vremena i stručnosti koju nam pružaju zdravstveni radnici (ZR) i zdravstvene organizacije (ZO). Prilikom saradnje sa medicinskim stručnjacima, usaglašavamo poslovanje sa važećim zakonima i propisima kao što su EFPIA (Evropska federacija farmaceutske industrije i nacionalnih udruženja), Kodeks o objavljivanju podataka i različiti lokalni propisi o obavezi prijavljivanja, i u potpunosti uvažavamo nezavisnost i integritet ovih stručnjaka. EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka lokalno je prenet putem INOVIA udruženja. Ovi kodeksi su osmišljeni tako da osiguraju da se izbegne čak i utisak o eventualnom sukobu interesa. Čineći saradnju industrije i medicinske zajednice transparentnijom, opšta javnost bolje može da razume veliki značaj i vrednost te saradnje.

Kako bi prirodu i obim interakcije između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika i organizacija učinila transparentnijom, kompanija Bayer će dokumentovati i objaviti sve naknade u okviru EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka, koje na direktan ili indirektan način čini u korist zdravstvenih radnika (ZR) ili zdravstvenih organizacija (ZO). Period izveštavanja je uvek cela kalendarska godina. Izveštaj objavljen 2017. godine obuhvatiće sve relevantne prenose vrednosti iz 2016. godine.

Svrha ove napomene o metodologiji jeste da omogući da lice koje vrši procenu ovog izveštaja može da razume način na koji kompanija Bayer dokumentuje i objavljuje relevantne informacije. Posebno će objasniti detalje prikupljanja podataka i metodologiju prijavljivanja. Opšta pravila EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka primenjuju se na sve kompanije članice koje će objaviti naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u definisanom formatu. Međutim, o nekim detaljima metodologije objave podataka kompanije će same odlučiti kako bi se omogućila potrebna fleksibilnost u prilagođavanju internih procesa.

U slučaju da imamo nedoumicu da li da objavimo određenu naknadu, naša kompanija će se uvek opredeliti za potpuno obelodanjivanje. Samo ukoliko je naknada jasno izvan opsega Kodeksa o objavljivanju podataka, tada neće biti uključena u objavljeni izveštaj.

Ova napomena o metodologiji je strukturirana na sledeći način: na osnovu određenih pitanja, detaljno ćemo objasniti na koji način kompanija Bayer postupa prilikom objavljivanja naknada zdravstvenim radnicima (ZR) i zdravstvenim organizacijama (ZO). Opšte objašnjenje će – ukoliko je to moguće – takođe biti ilustrovano primerima kako bi se osiguralo potpuno razumevanje.

I. Privatnost podataka

Pitanje

Kakav je značaj saglasnosti zdravstvenih radnika (ZR) o objavljivanju podataka?

 

Zakonski osnov

S obzirom na to da je Kodeks o objavljivanju dobrovoljna obaveza farmaceutske industrije, objavljivanje podataka zavisi od saglasnosti zdravstvenog radnika koji je u pitanju. Po zakonu, svako ima pravo na zaštitu podataka o sebi. Ovo osnovno pravo obuhvata snimanje, obradu i distribuciju bilo kog ličnog podatka, pri čemu svaki od njih zahteva posebnu saglasnost lica na koje se odnose. Postoje striktni zahtevi za svaku od ovih saglasnosti – ona mora biti jasna, vizuelno istaknuta u bilo kom ugovornom tekstu ili sličnim dokumentima i mora biti jasno i transparentno formulisana.

 

Metodologija

Kompanija Bayer zahteva saglasnost svih ZR pre započinjanja interakcije koja vodi ka naknadi. Ukoliko nije data takva saglasnost, Bayer će objaviti naknade samo u zbirnom izveštaju, ne navodeći ime, adresu ili druge lične podatke primaoca

Pitanje

Na koji način kompanija Bayer raguje, ukoliko zdravstveni radnik, uprkos našim naporima da postignemo punu saglasnost, daje samo delimični pristanak za objavljivanje odabranih podataka?

 

Primer

Do ove situacije može doći, na primer, ukoliko zdravstveni radnik da saglasnost za objavljivanje troškova smeštaja za učešće na kongresu. Međutim, ZR ne daje saglasnost za objavljivanje honorara za predavanje, koji je uplaćen za angažovanje predavača u nekom drugom trenutku.

 

Metodologija

S obzirom na to da kompanija Bayer prikuplja ukupnu saglasnost (vidite pitanje 3), zdravstveni radnici ne mogu dati saglasnost samo za odabrane naknade. Međutim, moguće je da odaberu povlačenje saglasnosti za određene aktivnosti. Ukoliko dođe do toga, kompanija Bayer će navesti sve naknade za ove zdravstvene radnike u zbirnom izveštaju. Verujemo da prijavljivanje samo odabranih naknada na pojedinačnom nivou umanjuje nivo transparentnosti davanjem iskrivljene slike.

Pitanje

Prema kojoj vrsti izjave o saglasnosti Bayer obrađuje podatke?

 

Metodologija

Kompanija Bayer koristi sledeći pristup kako bi dobila saglasnost zdravstvenih radnika: Bayer zahteva saglasnost pre prvog izveštavanja o relevantnoj transakciji sa određenim zdravstvenim radnikom ili (gde je neophodno) zdravstvenim organizacijama. Zdravstveni radnik obavešten je o svrsi EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka i potrebnoj obradi podataka. Zdravstveni radnik može potom da odluči o tome da li će dati saglasnost za najmanje jedan celokupan period izveštavanja ili će izraziti neslaganje sa objavljivanjem podataka. Delimična saglasnost nije moguća (videti pitanje br. 2).

Pitanje

Koliko dugo su informacije dostupne na našoj platformi za objavljivanje podataka

https://www.bayer.rs/bayer-grupa/rukovanje-i-nacela/naknade-zdravstvenim-radnicima/?

 

Metodologija

Naš izveštaj je obično dostupan u periodu od tri godine. Mi ćemo, shodno tome, dopuniti izveštaj ukoliko je to neophodno zbog specifičnih (npr. zakonskih) razloga.

II. Opšta pitanja

Pitanje

Šta ćemo uraditi u slučaju međunarodne saradnje, gde dajemo naknadu zdravstvenom radniku ili organizaciji koja se nalazi u drugoj evropskoj državi?

 

Primer

Ovakva situacija uključuje one slučajeve kada naša lokalna podružnica u Italiji zaključuje konsultantski ugovor sa zdravstvenim radnikom iz Nemačke i plaća honorar za izvršene usluge.

 

Metodologija

Naknadu zdravstvenom radniku ili organizaciji sa primarnom praksom u različitoj (evropskoj) državi, koji vrši lokalna podružnica, prijaviće podružnica koja se nalazi u toj zemlji. U gore navedenim primerima, naknadu će prijaviti naše pravno lice iz Nemačke. Objavićemo informaciju na glavnom veb-sajtu za bilo koju zemlju u kojoj nemamo podružnicu. Primenjuje se isto pravilo ukoliko lokalna podružnica u neevropskoj zemlji vrši naknadu zdravstvenom radniku ili organizaciji sa primarnom praksom u evropskoj državi.

Pitanje

Šta radimo kada je novčana donacija izvršena u različitoj valuti od lokalne valute zemlje primaoca?

 

Primer

Doktor sa sedištem u Nemačkoj prima sredstva od nas da bi učestvovao na zdravstvenoj konvenciji u SAD i njegovo učešće je plaćeno u američkim dolarima. Lekar čija je primarna praksa u Velikoj Britaniji predavač je na skupu u Italiji. Let rezerviše naše pravno lice iz Italije i plaća u evrima.

 

Metodologija

Sve naknade navedene u našem izveštaju biće u valuti zemlje u kojoj se nalazi primarna praksa primaoca. Ukoliko prvobitna uplata nije izvršena u dinarima, konvertovaćemo taj iznos prema srednjem kursu koji je važio na dan fakturisanja kada je naknada isplaćena. U prvom primeru, naknadu za učešće promenićemo u evre. U drugim primerima, troškove leta promenićemo u britanske funte.

Pitanje

Da li će u objavljenim iznosima biti naznačen PDV?

 

Zakonski osnov

EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka dopušta kompanijama članicama da objave bruto ili neto iznose (odnosno iznose koji uključuju ili isključuju PDV).

 

Metodologija

Bayer će objaviti sve naknade u neto iznosima, bez PDV-a. Ukoliko nema prava na odbitak PDV-a, PDV će biti uključen u naknadu. U slučaju nastalih pojedinačnih poreza (npr. porez na prihod), to će biti uključeno u objavljene iznose.

Pitanje

Šta ćemo uraditi ukoliko je naknada povezana sa grupom proizvoda koji se ne sastoje isključivo od lekova koji se izdaju na lekarski recept?

 

Zakonski osnov

Prema EFPIA Kodeksu o objavljivanju podataka, naknada je pokrivena samo kada je u vezi sa lekovima koji se izdaju na lekarski recept. Međutim, u praksi takva naknada može biti povezan sa grupom proizvoda koji su kombinacija farmaceutskih proizvoda koji se propisuju na recept i onih koji se izdaju bez lekarskog recepta, kao i drugih proizvoda.

 

Primer

Zdravstveni radnici su pozvani na naučni skup na kome se predstavljaju rezultati kliničkog ispitivanja koji se odnose na lek koji se izdaje na lekarski recept. Istovremeno, daju se informacije o lekovima iste terapeutske oblasti, koji se izdaju bez lekarskog recepta.

 

Metodologija

Sve dok naknade nisu isključivo povezane sa lekovima koji se izdaju bez lekarskog recepta ili medicinskim sredstvima – koji nisu u opsegu EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka – Bayer će u potpunosti objaviti takve naknade.

Pitanje

Šta ćemo raditi u slučaju da se može razmatrati više od jednog perioda izveštavanja prilikom objavljivanja naknada?

 

Primer

Do ovoga može doći u različitim situacijama:

1) Zdravstveni radnik je saglasan sa tim da se tokom jednog perioda izveštavanja pojavi kao gostujući govornik na skupu, letovi su već rezervisani tokom tog perioda, ali sam događaj se odvija u narednom periodu izveštavanja.

2) Sponzorstvo za skup odobreno je u jednom periodu izveštavanja, ali se odnosi na događaj koji je u narednom periodu izveštavanja.

3) Govornik je angažovan za događaj na kraju jednog perioda izveštavanja, ali je faktura primljena i honorar uplaćen u sledećem periodu izveštavanja.

4) Zdravstveni radnik (ZR) započinje dugotrajni konsultantski ugovor sa kompanijom Bayer koji traje 18 meseci.

 

Metodologija

Objavićemo naknade u skladu sa sledećim pravilima: U slučaju kratkotrajnih aktivnosti sa definisanim vremenskim okvirom (npr.: kongresi ili drugi naučni skupovi), odlučujući je datum početka ove aktivnosti. U slučaju dugotrajnih aktivnosti, datum slanja odgovarajuće fakture određuje period izveštavanja. O donacijama se uvek izveštava u periodu izveštavanja kada su one izvršene. Ukoliko faktura za kratkoročnu aktivnost nije primljena na vreme tako da naknada bude uključena u izveštaj, iznos će biti objavljen u narednom izveštaju.

Za date primere, ova metodologija vodi do sledećih rezultata:

1) Kada je događaj kratkoročna aktivnost, sve povezane naknade biće prijavljene u periodu izveštavanja u kojem se događaj održava.

2) Kada je događaj kratkoročna aktivnost, sponzorstvo će biti prijavljeno u periodu izveštavanja u kojem se događaj održava.

3) Kada je predavač angažovan za određeni događaj, uplata će biti prijavljena u periodu izveštavanja u kojem je događaj održan. Samo ukoliko je faktura primljena kasno, prijavljivanje će biti odloženo za sledeći period izveštavanja.

4) Kako je konsultantski ugovor dugoročna aktivnost, naknade prema ovom ugovoru biće prijavljene u periodu u kome su pojedinačne fakture za određene aktivnosti primljene.

U slučaju da naša metodologija prijavljivanja treba da se promeni, odnosno naknade koje je trebalo objaviti u kasnijem periodu izveštavanja prema prethodnim propisima će, prema izmenjenim propisima, biti objavljene u ranijem periodu izveštavanja, nastavićemo da objavljujemo naknadu u narednom periodu izveštavanja. To znači da bilo koje promene naše metodologije neće rezultirati bilo kakvim propustom ako se objave detalji svih naknada koje podležu zahtevu da budu objavljene.

Pitanje

Šta ćemo raditi u slučaju objavljivanja detalja naknada odobrenih u vezi sa ugovorom koji obuhvata nekoliko godina?

 

Primer

Do ove situacije može doći, na primer, u slučaju da zaključimo konsultantski ugovor sa doktorom u periodu od 1. jula 2015. do 31. decembra 2018. godine, što donosi ukupan honorar za konsultantske usluge u iznosu od 3.500 evra, koji se isplaćuje u nekoliko tranši. 

 

Metodologija

U tom slučaju objavićemo pojedinačne uplate prema datumu kada dobijemo odgovarajuće fakture. Detalji zavise od ugovora sa konsultantom (npr. za koje usluge je postignut dogovor za neki vremenski period, predviđeni iznosi za te usluge, itd.).

Pitanje

Šta ćemo uraditi u slučajevima kada imamo ugovor o sponzorisanju sa nekoliko zdravstvenih organizacija?

 

Metodologija

Po pravilu, objavili bismo naknade na pojedinačnoj osnovi u skladu sa EFPIA Kodeksom o objavljivanju podataka. Ukoliko se pojedinačne naknade mogu proporcionalno dodeliti odgovarajućoj organizaciji, te uplate će biti objavljene pod nazivom odgovarajuće organizacije. Ukoliko takva raspodela nije moguća, pretpostavićemo da svaka organizacija prima podjednak udeo i u skladu sa tim ćemo to i objaviti.

Pitanje

Šta ćemo uraditi u slučaju da je naknada data ugovornim istraživačkim organizacijama (CROs)?

 

Osnova

Ugovorne/kliničke istraživačke organizacije jesu istraživačke organizacije koje obezbeđuju planiranje i izvođenje kliničkih studija za kompanije u farmaceutskom sektoru u zamenu za plaćanje.

 

Metodologija

Obično nećemo objavljivati detalje bilo koje naknade dodeljene bilo kojoj CRO čije smo usluge unajmili. Međutim, prijavićemo naknade ukoliko:

• CRO uključuje zdravstvene radnike ili je povezana sa medicinskim ustanovama (kao što je univerzitetska bolnica ili društvena organizacija). U tom slučaju, CRO se smatra organizacijom i objavićemo detalje bilo koje naknade u skladu sa opštim pravilima.

• CRO se koristi da se posredno odobri naknada zdravstvenom radniku („preneti troškovi”). U tom slučaju, objavićemo ove naknade u skladu sa opštim pravilima.

Pitanje

Šta ćemo uraditi u pogledu objavljivanja naknada univerzitetima i drugim obrazovnim ustanovama?

 

Metodologija

Univerziteti i druge obrazovne ustanove kao takve ne potpadaju pod EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka. Mi ćemo ipak objaviti naknade ukoliko oni na posredan način dospeju do zdravstvene organizacije kao što je univerzitetska bolnica, ili do jednog ili više zdravstvenih radnika. U tom slučaju objavićemo naknade pod nazivom univerziteta ili druge obrazovne ustanove kojoj su bili dodeljeni

Pitanje

Šta ćemo uraditi u slučaju da je naknada dodeljena zdravstvenim radnicima ili organizacijama posredno putem trećih strana?

 

Metodologija

U slučaju da postanemo svesni toga da je naknada koju smo odobrili trećoj strani preneta na zdravstvene radnike ili organizacije, ili one osobe koje su imale korist od njih, objavićemo naknade pod imenom odgovarajućeg zdravstvenog radnika ili organizacije. Naši ugovorni aranžmani sa trećim stranama uključuju njihovu obavezu da nam prijave relevantne podatke sa svim potrebnim detaljima. Naši ugovorni partneri takođe su obavezni da obezbede da je takav prenos informacija u skladu sa važećim zakonima o zaštiti privatnosti

Pitanje

Šta ćemo uraditi u vezi sa objavljivanjem podataka o troškovima transporta za zajednički prevoz ili za prevoz grupe zdravstvenih radnika?

 

Zakonski osnov

Prema EFPIA Kodeksu o objavljivanju podataka nije neophodno navesti naknade koje su plaćene u formi transportnih troškova za grupu zdravstvenih radnika za pojedinačnog zdravstvenog radnika u okviru te grupe. Na primer, objavio bi se samo ukupan iznos troškova autobuskog prevoza za grupu zdravstvenih radnika, a taj trošak se ne bi delio pojedinačno.

 

Metodologija

Bayer će objaviti troškove za grupni prevoz kao zbirni iznos (bez navođenja pojedinačnih zdravstvenih radnika), ukoliko identifikacija pojedinačnih učesnika nije izvodljiva zbog organizacionih razloga.

III. Pitanja o izveštaju

Pitanje

Šta ćemo uraditi u vezi sa objavljivanjem donacija bolnicama ili klinikama?

 

Primer

U ovom slučaju moguće je dati donaciju bolnici ili klinici u celini ili odeljenju ili jedinici u okviru te ustanove, kao što je onkološka jedinica.

 

Metodologija

U slučaju da je donacija jasno namenjena određenom odeljenju ili jedinici u okviru bolnice, a to odeljenje je samostalno pravno lice, objavićemo detalje o donaciji i imenovati to odeljenje. U slučaju da je donacija data bolnici kao celini ili ukoliko odeljenje nije samostalno pravno lice, objavićemo donaciju pod nazivom bolnice.

Pitanje

Koje naknade objavljujemo u vezi sa ugovorima o sponzorstvu?

 

Zakonski osnov

Sponzorstvo prema EFPIA Kodeksu o objavljivanju podataka predstavlja bilo koje dogovore, prema kojima kompanija Bayer dodeljuje naknadu u zamenu za mogućnosti oglašavanja na događaju. Prema EFPIA Kodeksu o objavljivanju podataka, samo događaji koji su organizovani od strane ili u ime zdravstvenih organizacija ulaze u okvir obaveza prijavljivanja. Ukoliko sponzorski paket uključuje i kotizacije za ZR, oni će biti posebno identifikovani i objavljeni kao naknade.

 

Naš pristup

Objavićemo ukupan iznos sponzorstva, koji je dogovoren u osnovnom ugovoru o sponzorstvu. Iznos sponzorstva je određen na osnovu fer tržišne vrednosti ostvarenih mogućnosti oglašavanja. Ukoliko sponzorski paket uključuje i kotizacije za ZR, one će biti posebno identifikovane i objavljene kao naknade ako je vrednost kotizacija posebno iskazana, a ukoliko je besplatna biće objavljen samo ukupan iznos sponzorstva.

Pitanje

Šta definišemo kao naučne ili obrazovne događaje?

 

Metodologija

Svaki događaj koji je usredsređen na davanje medicinske ili naučne informacije ili koji služi daljoj medicinskoj obuci zdravstvenih radnika (npr. konvencije, konferencije, simpozijume, itd.) klasifikujemo kao obrazovne događaje.

Pitanje

Šta ćemo uraditi u vezi sa objavljivanjem naknada koje smo namenili zdravstvenim radnicima ili organizacijama za učešće na eksternim naučnim ili obrazovnim događajima?

 

Metodologija

Objavićemo uplatu naknade za učešće određenim zdravstvenim radnicima u delu koji je predviđen za „kotizacije“. Ukupan iznos takvih naknada tokom perioda izveštavanja biće objavljen za svakog pojedinačnog zdravstvenog radnika. Takvi troškovi mogu takođe biti prijavljeni i za zdravstvenu organizaciju, npr. ukoliko kompanija Bayer podržava učešće određenog broja lekara koji rade u bolnici, a bolnica bira učesnike. U tom slučaju, bolnica se smatra primaocem naknade.

Pitanje

Koji troškovi će biti objavljeni kada preuzimamo troškove prevoza i smeštaja koji se odnose na naučne i obrazovne događaje?

 

Metodologija

Prijavljujemo sve troškove koje snosimo za putovanje i smeštaj zdravstvenih radnika (ZR) i zdravstvene organizacije (ZO), koji nisu u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja u ovoj kategoriji. To uključuje, na primer, troškove letova, voza, taksija i hotelske troškove. Ukoliko je putovanje organizovano od strane eksterne turističke agencije, administrativni troškovi te turističke agencije neće biti prijavljeni. Takva turistička agencija je prema ugovoru obavezna da nam obezbedi informaciju kolika je naknada po pojedinačnom učesniku.

Pitanje

Šta ćemo uraditi u vezi sa objavljivanjem detalja naknada ukoliko je naučni ili obrazovni događaj organizovala agencija specijalizovana za organizovanje događaja?

 

Metodologija

Ukoliko je skup (konvencija, konferencija, simpozijum, itd.) organizovala agencija specijalizovana za organizaciju događaja i naknada je plaćena toj agenciji ali događaj ima nedvosmislen značaj za zdravstvenu organizaciju (ZO), mi ćemo, po pravilu, objaviti naknadu pod nazivom određene ZO. Prema opštem pravilu, prijavljujemo ceo iznos sponzorstva. Samo ukoliko je posebno naznačeno da je zdravstvenoj organizaciji prenet ograničen iznos, objavićemo samo taj ograničeni iznos. To se može dogoditi, na primer, ukoliko je ZO ustupila licencu za korišćenje naziva tradicionalnog skupa i ukoliko samo prima određeni procenat iznosa za sponzorstvo kao naknadu za licencu.

Pitanje

Da li će kompanija Bayer objaviti troškove internih naučnih i obrazovnih događaja?

 

Metodologija

Interni događaji definisani su kao događaji koje organizuje kompanija Bayer. Bayer ne naplaćuje učešće na svojim skupovima, stoga u tom pogledu i nema naknada. U slučaju da preuzimamo troškove prevoza i smeštaja za ona lica koja prisustvuju našim internim događajima, ti detalji biće objavljeni uz navođenje imena zdravstvenog radnika u kategoriji koja je u tu svrhu obezbeđena.

Pitanje

Koju naknadu evidentiramo kao honorar za usluge i konsalting?

 

Zakonski osnov

Honorari za usluge i konsalting daju se na osnovu odgovarajućih ugovora za usluge i konsalting. Pod tim podrazumevamo bilo koju naknadu datu u zamenu za bilo koju vrstu usluge koja nije obuhvaćena drugom kategorijom EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka.

 

Naš pristup

Pod kategorijom honorara za usluge i konsalting beležimo sve naknade (novčane i nenovčane), koji su dati u zamenu za usluge izvršene od strane zdravstvenog radnika (ZR) ili zdravstvene organizacije (ZO). S obzirom na to da je stručnost zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija apsolutno presudna za unapređenje nauke i brige o pacijentu, usluge koje pružaju stručnjaci biće nagrađene prema fer tržišnoj vrednosti. Naknade za usluge su uglavnom honorari za predavanja i konsalting. Ukoliko su izvršene usluge povezane sa aktivnostima u okviru kategorije „Istraživanje i razvoj“, ti honorari će takođe biti prijavljeni u toj kategoriji.

Pitanje

Šta ćemo uraditi povodom objavljivanja svih troškova koji se refundiraju u vezi sa honorarima za usluge i konsalting?

 

Zakonski osnov

U pogledu naknada koje potpadaju pod kategoriju „honorari za usluge i konsalting“, obrazac za beleženje podataka omogućava za svaki refundirani trošak koji je objavljen da se predstavi uz honorar i zasebno od honorara. Ovi troškovi uglavnom uključuju troškove prevoza i smeštaja.

 

Naš pristup

Objavićemo sve troškove u vezi sa uslugama u ovom delu. Napominjemo: U nekim slučajevima, samo troškovi mogu biti prijavljeni za ZR, jer nikakav honorar nije plaćen u zamenu za usluge.

 

Pitanje

Šta ćemo uraditi u vezi sa objavljivanjem bilo koje naknade koja se odnosi na aktivnosti istraživanja i razvoja (R&D)?

 

Naš pristup

U slučaju da se naknada odnosi na bilo koje aktivnosti istraživanja i razvoja (R&D), objavićemo samo ukupnu naknadu ne navode

Pitanje

Koje naknade se prijavljuju kao istraživanje i razvoj „R&D“?

 

Naš pristup

Što se tiče kategorije istraživanje i razvoj „R&D“ objavićemo samo one naknade koje se odnose na studije „neophodne za registraciju leka“. To su sve studije koje su potrebne kako bi se dobilo odobrenje za farmaceutski proizvod ili za postmarketinški nadzor. Ovo bismo razmotrili i za uključivanje planiranja i primene pretkliničkih studija (u skladu sa OECD principima Dobre laboratorijske prakse), Faze I-IV kliničke studije (prema Direktivi 2001/20/EC) i neinterventne studije kako je definisano u EFPIA Kodeksu o objavljivanju podataka. Takođe, uključujemo one studije koje su neophodne da ukažu na dodatnu korist farmaceutskog proizvoda i da pokažu ili potvrde da troškove treba refundirati.

Pitanje

Šta ćemo uraditi u vezi sa objavljivanjem naknada koje se odnose na osnovno istraživanje?

 

Naš pristup

Kako je osnovno istraživanje usmereno ili na razvoj novog proizvoda ili se odnosi na specifičan proizvod i namenjeno je da proširi opseg njegove upotrebe, objavićemo ukupan iznos naknade pod kategorijom istraživanje i razvoj „R&D“. Ukoliko mi vodimo osnovno istraživanje koje nije u vezi sa razvojem novog ili unapređenjem postojećih proizvoda već je opšteg karaktera, po pravilu, to ćemo pre objaviti u kategoriji „ugovori o pružanju usluga“, nego kao istraživanje i razvoj „R&D“. Međutim, u slučaju da podržavamo osnovno istraživanje u formi donacija univerzitetskoj bolnici, na primer, objavićemo odgovarajuću naknadu u kategoriji „novčane donacije / donacije u naturi“.

METHODOLOGY NOTE

Methodology Note regarding the implementation of the EFPIA Disclosure Code, locally transposed by the INOVIA.

 

Disclosure period: Calendar year 2016

 

Preamble

 

We at Bayer are convinced that close cooperation with and continuous education of healthcare professionals is key to achieving better outcomes for the patients we strive to help. We are committed to transparency regarding how healthcare professionals (HCPs) and healthcare organizations (HCOs) are compensated by us for the time and expertise they provide. When collaborating with medical experts, we comply with applicable laws and regulations such as the EFPIA Disclosure Code in Europe and various local legal reporting obligations and fully respect the independence and integrity of these professionals. The EFPIA disclosure code has been locally transposed by the INOVIA. These codes are designed to ensure that even the impression of potential conflicts of interest are avoided. By making the cooperation between the industry and the medical community more transparent, the general public can gain a better understanding of the high importance and value of this cooperation.

 

In order to make the nature and the extent of the interaction between the pharmaceutical industry and healthcare professionals and organizations more transparent, Bayer will document and disclose all Transfers of Value in scope of the EFPIA Disclosure Code which it makes, directly or indirectly, to the benefit of a HCPs or HCOs. The reporting period is always a full calendar year. Report, published in 2017, will cover all relevant Transfers of Value made in 2016.

 

The purpose of this methodology note is to allow any person accessing the report to understand how Bayer is documenting and disclosing the relevant information. It shall especially explain the details of the data collection and reporting methodology. The general rules of the EFPIA Disclosure Code apply to all member companies and all companies will disclose relevant Transfers of Value in a pre-defined format. However, some details of the reporting methodology are left for the individual companies to decide in order to allow the necessary flexibility to adjust to the internal processes. 

 

If in doubt about the duty to disclose a specific Transfer of Value, our company will always aim for full disclosure. Only if a Transfer of Value is clearly out of scope of the Disclosure Code, it will not be included in the published report.

 

This methodology note is structured as follows: Based on a specific question, we will explain in detail, how Bayer handles disclosure of Transfers of Value to HCPs and HCOs. The general explanation will – where possible – also be illustrated by examples to ensure a clear understanding.

I. Data Privacy

Question

How long do we make the information available for on our disclosure platform

https://www.bayer.rs/bayer-grupa/rukovanje-i-nacela/naknade-zdravstvenim-radnicima/?

 

Methodology

Our report is generally available for a period of three years. We will amend the report accordingly, if required for specific (e.g. legal) reasons.

II. General questions

Question

What will we do in the case of cross-border interactions, where we provide ToV to a healthcare professional or organisation based in another European state?

 

Example

This sort of situation includes those cases where our local affiliate in Italy concludes a consultancy agreement with a Germany-based HCP and pays a honorarium for the services provided.

 

 

Methodology

Transfers of Value made by a local affiliate to a Healthcare Professional or Organisation with primary practice in a different (European) state will be reported by our affiliate which is based in this country. In the examples given above, the Transfer of Value will be reported by our German legal entity. We will publish the information on a central website for any country where we do not have an affiliate.

The same rules apply, if a local affiliate in a non-European country grants a Transfer of Value to a Healthcare Professional or Organisation with primary practice in a European state.

Question

What do we do when the monetary donation was made in a different currency than the local currency of the recipient country?

 

Example

A doctor based in Germany receives funding from us to take part in a healthcare convention in the US and the attendance fee is paid in US dollars.

A physician with primary practive in the UK is acting as a speaker for an event in Italy. The flight is booked by our Italian legal entity and is paid in euros.

 

 

Methodology

All ToV specified in our report will be denominated in the currency of the recipient’s country of primary practice. If the original payment was not made in RSD, we will convert the amount based on the National bank Serbia average exchange rate at invoice date.

In the first example, we would convert the covered attendance fee to euros.

In the second examples, we would convert the costs of the flight into British Pounds.

Question

Will the figures we publish indicate VAT?

 

 

Legal background

The EFPIA Disclosure Code allows member companies to publish gross or net figures (i.e. including or excluding VAT).

 

 

Methodology

Bayer will report all transfers of value as net amounts, excluding VAT. In case that VAT is not deductable, then VAT will be included in TOV. In case individual taxes are incurred (e.g. income tax), this will be included in the published amounts.

Question

What will we do if a ToV is connected to a group of products which is not solely comprised of prescription-only pharmaceuticals?

 

Legal background

Under the EFPIA Disclosure Code, ToV are only covered in connection with prescription-only medications. In practice, however, such ToV may relate to a group of products made up of a combination of prescription-only and non-prescription pharmaceuticals and other products.

 

 

Example

Healthcare Professionals are invited to a scientific event, where results of a clinical trial related to a prescription-only medicine are presented. At the same time, information on over-the-counter medicines in the same therapeutic area is provided.

 

Methodology

As long as transfers of value are not exclusively connected to over-the-counter medicines or medical devices – which are not in scope of the EFPIA Disclosure Code, Bayer will disclose such transfers of value in full.

Question

What will we do if more than one reporting period could be considered when publishing details of ToV?

 

Example

This situation may arise in various situations:

1)      A healthcare professional agrees during one reporting period to appear as a guest speaker at an event, the flights are already booked during this period, but the event itself takes place in the following reporting period.

2)      A sponsorship for an event is granted in one reporting period, but relates to an event taking place in the next reporting period.

3)      A speaker is engaged for an event at the end of one reporting period, but the invoice is received and the honorarium is paid in the next reporting period.

4)      An HCP enters into a long-term consultancy contract with Bayer, which lasts for 18 months.

 

 

Methodology

We will publish ToV in accordance with the following rules:

In case of short term activities within a defined timeframe (e.g. congresses or other scientific events), the start date of this activity is decisive. In case of long term activites, the posting date of the relevant invoice determines the reporting period. Donations are always reported in the reporting period where they are made.

Should an invoice for a short term activity not be received in time to include the Transfer of Value in a report, the amount will be disclosed in the following report.

For the examples, this methodology leads to the following results:

1)      As the event is a short term activity, all related Transfers of Value will be reported in the reporting period, in which the event takes place.

2)      As the event is a short term activity, the sponsorship will be reported in the reporting period, in which the event takes place.

3)      As the speaker is engaged for a specific event, the payment will be reported in the reporting period, where the event took place. Only if the invoice is received to late, reporting will be postponed until the next reporting period.

4)      As the consultancy contract is a long term activity, the Transfers of Value under this agreement will be reported in the period, in which the individual invoices for specific activities are received.

In the event that our reporting methodology should change, meaning that a ToV which would have been published in the latter reporting period under the previous regulations would, under the amended regulations, be published in the earlier reporting period, we will continue to publish ToV in the latter reporting period. This means that any changes to our methodology will not result in any failure to publish details of any ToV subject to a publication requirement.

Question

What will we do in the event of publishing details of a ToV granted in relation to a  contract stretching over several years?

           

Example

This situation may arise, for example, in the event that we conclude a consultancy agreement with a doctor which has a term from 1 July 2015 to 31 December 2018 and which attracts a total consultancy fee of EUR 3,500, which is paid in several tranches.

 

 

Methodology

In such case, we will disclose the individual payments based on the date, when we receive the respective invoices. Details depend on the contract with the consultant (e.g. what services are agreed for which time period, which amounts are foreseen for these services, etc.)

Question

What will we do in cases where we have a sponsoring agreement with several healthcare organisations?

 

 

Methodology

We will generally publish details ToV on an individual basis in accordance with the EFPIA Disclosure Code. If an individual ToV can be allocated pro rata to the relevant organisations, these shares will be published under the name of the respective organisation.

If such an allocation is not possible, we will assume that each organisation receives an equal share and will publish this accordingly.

Question

What will we do in the event of ToV being granted to contract research organisations (CROs)?

 

 

Background

Contract / clinical research organisations are research organisations which provide clinical study planning and execution services to companies in the pharmaceutical sector in return for payment.

 

Methodology

We will not generally publish details of any ToV granted to any CROs whose services we retain. However, we will report ToV, if:

  • the CRO is comprised of healthcare professionals or has links to a medical institution (like a university hospital or a publicly-run organisation). In such case, the CRO is considered to be an organisation and details of any ToV granted to it will be published by us in accordance with the general rules.
  • CRO is used to indirectly grant ToV to healthcare professionals ("pass-through costs"). In such case, we will publish these ToV in accordance with the general rules.

Question

What will we do in terms of the publication of ToV granted to universities and other educational establishments?

 

Methodology

Universities and other educational establishments are not in scope of the EFPIA Disclosure Code per se. We will however publish details of such ToV in the event that they indirectly find their way to a healthcare organisation, such as a university hospital, or one or more healthcare professionals. In such case, we will publish the details of each of those ToV under the name of the university or other educational establishment to which they were granted.

Question

What will we do in the event that ToV are granted to healthcare professionals or organisations indirectly via third parties?

 

 

Methodology

In the event that we become aware that ToV granted by us to a third party have been passed on to healthcare professionals or organisation, or those persons have benefitted from such, we will generally publish the details of each of those ToV under the name of the relevant healthcare professional or organisation. Our contractual arrangements with third parties include the obligation to report the relevant data to us in the necessary level of detail. Our contract partners are also obliged to ensure that such information transfer is in line with applicable data privacy laws.

Question

What will we do about publishing details of transport costs for joint transportation or for the transportation of groups of healthcare professionals?

 

 

Legal Background

It is not necessary under the EFPIA Disclosure Code to allocate ToV paid in the form of transport costs for a group of healthcare professionals to individual healthcare professionals within that group. For example, only the total amount of the costs for a bus shuttle for a group of healthcare professionals would be published and would not be broken down according to the particular individuals involved.

 

Methodology

Bayer will publish costs for group transportation as an aggregated amount (without mentioning the individual Healthcare Professionals), if the identification of individual participants is not feasible due to organizational reasons.

III. Questions on the report

Question

What will we do about the publication of donations to hospitals or clinics?

 

Example

It is possible in this case that the donation will be made to a hospital or clinic as a whole or to a department or unit within that institution, such as the oncology unit.

 

 

Methodology

In the event that the donation is clearly intended for a specific department or unit within a hospital and this department is a legal entity in its own right, we will publish details of the donation and give the name of the department. In the event that the donation is made to the hospital as a whole, or if the department is not a legal entity in its own right, we will publish the donation under the name of the hospital.

Question

Which ToV will we publish relating to sponsoring agreements?

 

Legal background

A sponsorship under the EFPIA Disclosure Code is any agreements, where Bayer grants a transfer of value in exchange for advertisement opportunities at an event. Under the EFPIA Disclosure Code, only events organized by or on behalf of an HCO are in scope of the reporting obligations.

 If sponsorship includes the registration fee for HCP, they will be specifically identified and published as a transfer of value.

 

 

Our approach

We will publish the entire sponsorship amount agreed in the underlying sponsorship contract. The sponsorship amount is determined based on the fair market value for the advertisement opportunities obtained.

If sponsorship includes the registration fee for HCP, they will be specifically identified and published as a transfer of value if the value of the fee stated separately, and if registraton fee is free it will be published only the total amount of sponsorship.

Question

What do we define as scientific or educational events?

 

 

Methodology

We classify any event (e.g. conventions, conferences, symposia etc.) with a focus on providing medical or scientific information or serving to further the medical training of healthcare professionals as scientific and educational events.

Question

What will we do about the publication of the fees we have assumed for healthcare professionals or organisations to attend external scientific or educational events?

 

 

Methodology

We will generally publish the payment of attendance fees as a ToV to the relevant healthcare professionals in the section devoted to "registration fees". The total amount of such fees assumed during the reporting period will be published for each individual healthcare professional. Such fees can also be reported for a healthcare organisation, e.g. if Bayer supports the participation of a certain number of physicians working at a hospital and the hospital chooses the participants. In such case, the hospital is seen as the recipient of the ToV.

Question

Which costs will we publish when we assume travel and accommodation costs relating to scientific and educational events?

 

Methodology

We report the coverage of any travel and accommodation costs for HCPs and HCOs that are not related to services or Research & Development activities in this category. This includes, for example, costs for flights, train, taxi and hotel costs.

If travel is organized through an external travel agency, the administrative costs of that travel agency will not be reported. Such travel agency is contractually obliged to provide us with the information, which transfers of value have actually been provided to individual participants.

Question

What will we do about publishing details of ToV if a scientific or educational event is organised by an events agency?

 

Methodology

If an event (convention, conference, symposium etc.) is organised by an events agency and the ToV is paid to that agency, but the event has a clear relevance to a HCO, we will generally publish details of such ToV under the name of the related HCO. As a general rule, we report the entire sponsorship amount. Only if we receive specific information that a limited amount is transferred to the HCO, we will report only this limited amount. This can happen, for example, if the HCO has out-licenced the name of a traditional event and is only receiving a certain percentage of sponsorship amounts as licence fees.

Question

Will Bayer publish costs for internal scientific or educational events?

 

Methodology

Internal events are defined as events organized by Bayer itself. Bayer does not charge attendance feed for its own events, therefore not transfer of value takes place in this regard. In the event that we assume the travel and accommodation costs for those persons attending our internal events, details of such will be published specifying the name of the relevant healthcare professional in the category provided for this purpose.

Question

Which TOV do we record as service and consultancy fees?

 

Legal background

Service and consultancy fees are due under corresponding service and consultancy agreements. We understand these to be any transfers of value granted in exchange for any kind of service, which is not covered by another reporting category of the EFPIA Disclosure Code.

 

Our approach

Under the category service and consultancy fees, we record any transfer of value (monetary or non-monetary), which is granted in exchange for services provided by an HCP or HCO. As the expertise of HCPs and HCOs is absolutely crucial to advance science and patient care, services provided by experts will be remunerated at fair market value.

Generally, fees for services are honoraria paid for services like speaker engagements or consultancy. If services provided are connected to activities in scope of the category “Research and development”, the fees will also be reported in that category.

Question

What will we do about the publication of any expenses reimbursed in connection with service and consultancy fees?

 

 

Legal background

In terms of ToV falling under the category "service and consultancy fees", the data record template provides for any expenses reimbursed being published in addition to and separately from the fee itself. These expenses generally include travel and accommodation costs.

 

Our approach

We will publish all expenses related to services in this section. Please note: In some cases, only expenses may be reported for an HCP, because no fee is paid in exchange for the services.

 

Question

What will we do about the publication of any ToV relating to R&D activities?

 

Our approach

In the event that the ToV relate to any R&D activities, we will only publish the total ToV without specifying the name of the recipient.

Question

Which ToV are reported under "R&D"?

 

Our approach

In terms of the category "R&D", we will only publish those ToV relating to "regulatory necessary" studies. These are any studies which are required in order to obtain approval for a pharmaceutical product or for post-marketing surveillance. We would consider this to include the planning and implementation of non-clinical studies (in accordance with the OECD Principles on Good Laboratory Practice), Phase I to IV clinical studies (pursuant to Directive 2001/20/EC) and non-interventional studies as defined in the EFPIA Disclosure Code. We also include those studies which are necessary to demonstrate the additional benefit of a pharmaceutical product and to demonstrate or maintain that the expenses involved should be reimbursed.

Question

What will we do about publishing TOV relating to basic research?

 

 

Our approach

As generally basic research is targeted at either developing new products or relates to a  specific product and is intended to extend its scope of use,  we will publish the total value of ToV under the category "R&D ".

If we conduct basic research unconnected to the development of new or enhancement ofexisting products, which is general in nature, we will generally publish it under the category "service agreements" rather than under "R&D".

 In the event, however, that we support basic research in the form of donations to a university hospital, for example, we will publish the corresponding ToV under the category "monetary donations / donations in kind".