Saznajte činjenice

Kodeks EFPIA o objavljivanju podataka

Kompanija Bayer u potpunosti podržava veću transparentnost u odnosima između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika odnosno zdravstvenih ustanova, i zato se pridržava odredbi Kodeksa EFPIA o objavljivanju podataka.

40 vodećih evropskih kompanija u 33 zemlje pridržava se Kodeksa EFPIA o objavljivanju podataka

Kodeks EFPIA (Evropska Federacija Farmaceutske Industrije)o objavljivanju podataka predstavlja saglasnost  kojom se sve kompanije članice Federacije EFPIA obavezuju  da objave naknade zdravstvenim radnicima i zdravstvenim ustanovama. Prema ovom kodeksu, sve kompanije članice EFPIA, uključujući i kompaniju Bayer, objavljivaće direktne i indirektne, novčane i nenovčane naknade povezane sa razvojem i komercijalizacijom lekova namenjenih ljudskoj upotrebi, a koji se izdaju na recept. Prvi podaci u vezi sa isplatama tokom 2015. godine biće objavljeni najkasnije do juna 2016. Ovaj proces objavljivanja podataka biće ponavljan za svaki period izveštavanja u narednim godinama.

Nivo naknade

Zdravstveni radnici dobijaju naknadu za aktivnosti i znanje koje pružaju farmaceutskoj industriji. Visina naknade  zavisi od vrste aktivnosti, nivoa stručnosti i količine utrošenog vremena. Dozvoljeni iznosi naknade zavise od različitih faktora, npr. prosečnog ličnog dohodka u Republici Srbiji, važećih zakona i pravilnika kao i postojećih kodeksa farmaceutske industrije. Osnovni princip je da se visina naknada određuje prema fer tržišnoj vrednosti. Na taj način se obezbeđuje da se iznos naknade ne zloupotrebljava za uticaj na zdravstvene radnike kada donose odluke o terapiji.

Objavljivanje individualnih ili zbirnih podataka?

Naknade zdravstvenim radnicima prijavljivaće se na individualnom ili zbirnom nivou. Kodeks EFPIA o objavljivanju podataka je obaveza koju je industrija sama sebi nametnula.Zakoni o zaštiti podataka u većini evropskih zemalja dozvoljavaju objavljivanje individualnih podataka samo uz izričitu saglasnost zdravstvenog radnika. Ukoliko zdravstveni radnik ne pruži svoju saglasnost za objavljivanje individualnih podataka, onda se naknade tim zdravstvenim radnicima objavljuju na zbirnom nivou. U nekim zemljama se pristanak mora pribaviti i od zdravstvenih ustanova. Naknade u oblasti „Istraživanje i razvoj“ uvek će se prijavljivati na zbirnom nivou, kako je regulisano Kodeksom EFPIA o objavljivanju podataka.

Privatnost podataka

Kompanija Bayer u potpunosti poštuje privatnost  i sigurnost  podataka. Zbog toga preduzimamo korake da zaštitimo podatke u skladu sa propisima  o zaštiti podataka koje zahtevaju nadležni organi. Individualni podaci se objavljuju samo ukoliko je određeni zdravstveni radnik dao izričitu saglasnost u pisanom obliku. Uspostavljeni su zaštitni mehanizmi koji osiguravaju visok nivo sigurnosti  podataka kako bi se podaci zaštitili od neovlašćenog korišćenja. Osim toga, pristup svim ličnim podacima ograničen je na zaposlene u kompaniji Bayer koji su zaduženi za prikupljanje podataka ili pripremu izveštaja.

Objavljivanje kompletnih podataka

Kompanija Bayer smatra da samo objavljivanje  kompletnih podataka pruža potpunu sliku o našem odnosu sa zdravstvenim radnicima. Svako neslaganje sa objavljivanjem određene aktivnosti, kompanija Bayer tretira kao neslaganje. U tom slučaju, sve naknade biće objavljivane na zbirnoj osnovi, na obrascu EFPIA za izveštavanje.

Linkovi