Politički stavovi

Naši politički stavovi

Bayerovi istraživači u neprekidnom su kontaktu sa naučnicima vodećih fakulteta kao i sa klijentima i partnerima sa kojima sarađujemo. Glavni deo te komunikacije odnosi se na zajedničko bavljenje pitanjima u vezi sa izazovima sutrašnjice koja su potpuno u skladu sa našom misijom "Bayer: Science For A Better Life".

“Bayer: Science For A Better Life“. Bayer društvu daje obećanje da će nauku koristiti kao moćno oruđe za rešavanje glavnih izazova našega sveta. Kao inovativnoj kompaniji, stvaranje novih ideja i ispunjavanje nezadovoljenih potreba naš je svakodnevni posao. To je ono što zovemo inovacijom.

Naša sposobnost za stvaranje inovativnih rešenja takođe zavisi od političkog okvira unutar kog delujemo. Smatramo da je naše učestvovanje u političkim debatama nužno i legitimno jednako kao i izražavanje naših političkih stavova relevantnim ljudima na odlučujućim pozicijama.

Prihvatanjem svoje uloge društveno i etički odgovornih korporativnih građana stvaramo korist za zajednice u kojima živimo. Bayer je svestan da se moćno oruđe kao što je nauka mora razumno koristiti. Deljenje njenih pogodnosti sa zajednicom jednako je bitno kao i osigurati da se rizicima u vezi sa naukom oprezno upravlja. Naša javna politička zalaganja odvijaju se transparentno (Kodeks ponašanja), otvoreno i u skladu s Politikom korporativne usklađenosti.

Pet područja u kojima naš rad najviše ovisi o političkom okviru

Inovacije
U zemlji našeg porekla, Nemačkoj, Bayer može da se pohvali najvećim budžetom za istraživanje i razvoj u celoj hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Podržavamo političke okvire koji podržavaju inovacije. Pošto pružanje novih pogodnosti društvu mora biti nagrađeno, ono uključuje sigurnu zaštitu znanja širom sveta. U Nemačkoj Bayer se zalaže za uvođenje porezne olakšice za ulaganja u istraživanje i razvoj. više

Društveno prihvatanje tehnologije i proizvoda
Blagostanje društva usko je vezano uz sposobnost razvijanja i korišćenja novih tehnologija. Bayer veruje da naučno istraživanje može odrediti rizike i koristi od tehnologija i proizvoda. U Bayerovom je interesu ponuditi sigurna rešenja za probleme današnjice i sutrašnjice. Doduše, ulaganje u postrojenja za tehnologiju i proizvodnju može se protegnuti decenijama i koštati milione, ako ne i milijarde. Stabilni okviri koji omogućuju planiranje u ovakvim vremenskim okvirima neophodni su za Bayer. To zahteva široko i opšte prihvatanje sigurnih novih tehnologija unutar društava. više

Održivi zdravstveni sistemi
Društva širom sveta u potrazi su za novim načinima organizovanja zdravstvenih sistema. Izazov je zadržati troškove pod kontrolom, a istovremeno osigurati visokokvalitetnu zdravstvenu brigu i očuvati inovativnu snagu farmaceutskog sektora. Kao farmaceutska kompanija, Bayer ima ideje kako to da ostvari. više

Energetska politika i zaštita životne sredine
Bayer Grupa prihvata naučne dokaze koji ukazuju na činjenicu da je čovek odgovoran za klimatske promene. Isto tako, kao hemijska kompanija, prihvatamo odgovornost za velike emisije gasova staklene bašte. Stoga Bayer teži smanjenju sopstvene emisije u skladu sa postavljenim ciljevima. Štaviše, verujemo da Bayerovi inovativni proizvodi, poput materijala za toplotnu izolaciju, mogu značajno da doprinesu u suzbijanju efekta klimatskih promena. više

Regulacija hemikalija
Gotovo svi hemijski proizvodi koje proizvodi i prodaje Bayer registrirovani su u skladu sa propisima kao što su uredba REACH (Registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija hemikalija) Evropske Unije ili Zakon o kontroli otrovnih supstanci u SAD-u. Bayer poštuje važnost takvih propisa za zaštitu ljudskog zdravlja i životne sredine i u skladu sa tim ih i sprovodi. Regulacija hemikalija trebalo bi da bude efikasna, ali i sadrži što manje birokratije. Bayer naglašava važnost naučnog pristupa pri proceni rizika. više