13 Oktobar 2017

Prekretnica na Bayer - ovom putu završetka planirane akvizicije Monsanta:

Bayer potpisao ugovor o prodaji određenog dela Crop Science poslovanja BASF-u za 5.9 milijardi evra.
  • Transakcija uključuje  globalno poslovanje u vezi sa glufosinat-amonijumom  i određenim semenima
  • Ukupna vrednost prodaje procenjena je na 1.3 milijarde evra 2016.
  • Prodaja je ključna za završetak Bayer - ove akvizicije Monsanta
  • BASF se obavezao da će zadržati sve stalno zaposlene radnike najmanje tri godine nakon zaključenja ugovora

 

Leverkuzen, 13. oktobar 2017- U svetlu planirane akvizicije Monsanta, Bayer je potpisao ugovor o prodaji određenog dela Crop Science poslovanja  kompaniji BASF za 5.9 milijardi evra. Ukupna vrednost poslovanja procenjena je na 1.3 milijarde evra 2016. godine. „Zaumizimamo aktivan pristup  u rešavanju potencijalnih regulatornih problema, sa ciljem da omogućimo uspešan završetak akvizicije Monsanta.“, objasnio je Werner Baumann, predsednik  Upravnog odbora Bayer AG. „Istovremeno smo veoma zadovoljni što smo u kompaniji BASF pronašli dobrog kupca za deo našeg poslovanja koji će nastaviti da služi potrebama porizvođača i da pruža našim zaposlenima sugurnu budućnost“. Transakcija je predmet  regulatornih odobrenja kao i  uspešan završetak Bayerove akvizicije Monsanta.

 

Prodaće se deo Bayer-ovog globalnog poslovanja u vezi sa glufosinat-amonijumom i  sa njim povezana LibertyLink™   tehnologija protiv tolerancije na herbicide, svi poslovi sa semenima ratarskih kultura, kao i celokupni kapaciteti istraživanja i razvoja u ovoj oblasti. Poslovanje sa semenima koje je predmet transakcije uključuje globalne poslove sa semenom pamuka ( isključujući Indiju i Južnu Afriku), poslove sa uljanom repicom u Severnoj Americi i Evropi, kao i poslove sa semenom soje. Transakcija uključuje i odgovarajuću intelektualnu svojinu i istraživačke objekte, kao i preko 1800 zaposlenih, pre svega u SAD, Nemačkoj, Brazilu, Kanadi  i Belgiji. Kao deo ugovora, BASF se obavezao da zadrži sve stalno zaposlene pod sličnim okolnostima najmanje tri godine nakon završetka transakcije.

 

„Veoma smo zahvalni svim zaposlenima koji su imali ključne uloge za uspeh ovih poslovanja tokom proteklih godina“, rekao je Bauman. „Istovremeno, svesni smo da je potrebno istaći da postoje  izvesna preklapanja sa zajedničkim portfolijom proizvoda Bayer-a i Monsanta“. Bayer će nastaviti da vredno sarađuje sa relevantnim institucijama u cilju završetka planirane akvizicije Monsanta početkom 2018. godine.

 

„Ovom akvizicijom korisitmo priliku da dođemo do dela tržišta za ključne useve. Radujemo se razvoju ovog inovativnog i profitabilnog poslovanja i što ćemo poželeti dobrodošlicu iskusnom I posvećenom timu iz oblasti zaštite bilja, semena i genetičkih svojstava semena. Ovi poslovi su savršen spoj sa portfoliom BASF Group“, rekao je Dr Kurt Bock, predsednik Upravnog odbora izvršnih direktora BASF SE.

 

„Veoma mi je drago što je u BASF-u Bayer našao kupca koji, poput naše kompanije, pridaje veliki značaj socijalnom partnerstvu i ceni svoje zaposlene. Rado prihvatam činjenicu da se BASF obavezao da  ponudi slične uslove rada našim kolegama“, rekao je Oliver Zühlke, predsednik Saveta Centralnih poslova Bayer-a (Bayer Central Works Council).

 

Bayer će nastaviti da poseduje, upravlja i održava ove poslove do zaključenja prodaje. Nakon završetka planirane akvizicije Monsanta, Bayer će i dalje biti aktivan u ovim oblastima usled trenutnih programa, proizvoda i ponuda Monsanta.

 

Kupovna cena od 5.9 milijardi evra isključuje vrednost bilo kog neto obrtnog kapitala  i biće predmet uobičajene korekcije pri zaključenju, uključujući vrednost bilo koje robe prebačene na BASF. Bayer će koristiti neto ostvareni prihod od proglašene prodaje za delimično refinansiranje planirane akvizicije Monsanta. Bayer će nastaviti da pruža nove informacije o ukupnoj očekivanoj sinergiji od akvizicije Monsanta najkasnije nakon zatvaranja transakcije.

 

BofA Merrill Lynch I Credit Suisse su finansijski savetnici Bayera. Pravni savetnici kompanije Bayer su Sullivan & Cromwell, Dentons, Cohen & Grigsby and Redeker, Sellner & Dahs.

 

Za više informacija posetite www.bayer.com

 

 

 

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje

 

Određene izjave u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje. U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između stvarnih i planiranih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu Monsanto u Bayer; navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući, bez ograničenja na iste, poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; rizici u smislu odvraćanja pažnje rukovodstva sa tekućeg poslovanja zbog transakcije; može se desiti da se uslovi ne ispune do zaključenja transakcije, odnosno da ne bude moguće dobiti zakonsko odobrenje neophodno za obavljanje transakcije pod očekivanim uslovima, ili u predviđenom vremenu; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2016. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer i Monsanto ne preuzimaju obavezu da ažuriraju informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događajekoje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.