Upravljanje

Stav kompanije Bayer o ljudskim pravima

Bayer podržava Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima UN-a i  niz svetski priznatih deklaracija za multinacionalne kompanije1. Takođe u potpunosti podržavamo principe UN-ove inicijative pod nazivom Globalni sporazum. Promosvisanje standarda ljudskih prava unutar i širom Bayerovih poslovnih delatnosti u skladu je sa  Principima vrednosti Kompanije i vođstva kao i sa našom Politikom održivog razvoja.

Bayerova posvećenost njegovanju implementacije ljudskih prava podržana je putem naše Politike o korporativnoj usklađenosti. Ona je na snazi u svim Bayerovim podružnicama te se primenjuje na sve Bayerove poslovne delatnosti širom sveta. Iskoristićemo taj položaj kao okvir za donošenje odluka i konstruktivni angažman unutar našeg područja uticaja, istovremeno poštujući odgovornost vlada različitih zemalja u zaštiti ljudskih prava.

Zaposleni: Uslovi rada

Svojim zaposlenima pružamo poštenu i konkurentnu naknadu i povlastice. Naše plate u skladu su ili čak premašuju uslove lokalnih tržišta i tako osiguravaju adekvatan životni standard za naše zaposlene i njihove porodice. Svi oblici prisilnog i obaveznog rada strogo su zabranjeni. Naš sistem naknada povezan je s uspehom kompanije i pojedinaca. Penzija je ključni element našeg celokupnog paketa naknade širom sveta.

Podstičemo svoje zaposlene da u potpunosti iskoriste svoj potencijal nudeći im veliki broj prilika za usavršavanje i edukaciju. Pristup merama dokvalifikovanja i edukacije temelji se na principu jednakih prilika za sve zaposlene. Poštujemo sve primenjive zakone i sporazume o radnom vremenu i plaćenom odsustvu. Poštujemo pravo na odmor i slobodno vreme što uključuje plaćene godišnje odmore, porodični život odnosno porodiljsko odsustvo i odgovarajuće naknade. Ondje gde je to moguće, trudimo se da pružimo fleksibilnije uslove rada kako bismo svojim zaposlenima omogućili ravnotežu između vlastitih potreba i potreba kompanije.

Zlostavljanje i diskriminacija

Jednak odnos prema svim zaposlenima osnovni je princip naše korporativne politike. Nijedna osoba ne sme se nepošteno zakidati, favorizirati ili osuđivati na osnovu etničkog ili rasnog statusa, boje kože, nacionalnosti, porekla, religije, kaste, pola, dobi, telesnih karakteristika ili izgleda, seksualne orijentacije, članstva u sindikatu, političkog opredjeljenja, HIV-a/AIDS-a ili roditeljskog statusa. Zlostavljanje bilo kog oblika je zabranjeno. Očekujemo od svojih zaposlenih da u ophođenju sa kolegama i trećim osobama budu prijateljski, objektivni i pošteni. Pod istim uslovima, pružamo jednaku platu za jednak rad.

Sloboda okupljanja i kolektivnog pregovaranja

Posvećeni smo otvorenom i konstruktivnom dijalogu s našim zaposlenima i  njihovim predstavnicima. Naši zaposleni smeju da se učlane u bilo koje udruženje koje predstavlja njihove interese. Ta udruženja mogu pokrenuti kolektivne pregovore u skladu s primenjivim pravnim propisima. U svim Bayerovim podružnicama širom sveta zaposleni imaju pravo da izaberu svoje predstavnike. Zaposleni koji rade  kao predstavnici nisu ni na koji način u lošijem ili boljem položaju od ostalih. U podružnicama u kojima su zaposleni odlučili da ne izaberu predstavnike, osiguraćemo direktnu i otvorenu komunikaciju između zaposlenih i uprave.

Dečji rad

U našem poslovanju širom sveta vodimo se jasnom politikom 'nulte tolerancije na dečji rad'. Ne toleririšemo dečji rad ni u našem lancu nabavke, unutar kog preduzimamo pravne radnje kada saznamo za slučaj kršenja te politike. Naša borba protiv dečjeg rada u skladu je sa osnovnim standardima rada MOR-a2 (Međunarodne organizacije rada) kao i sa principima Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda.

Zdravlje i sigurnost

Osiguravamo jednako visoku zdravstvenu zaštitu, sigurnost, zaštitu životne sredine i standarde kvalitete (ZSOK) u svim podružnicama sprovođenjem prikladnih sistema upravljanja. ZSOK propisi dosledno se primjenjuju širom sveta kako bi se minimalizovala učestalost nesreća i incidenata. Stručnjaci za sigurnost na radu podržavaju linijske menadžere koji sprovođenjem odgovarajućih mera sprečavaju bolesti i nesreće. Naše podružnice zaposlenima nude veliki izbor zdravstvenih usluga uključujući mere koje nadmašuju zdravstvenu brigu na radnom mestu. Bayer snažno veruje da je poštovanje ljudi nužno za poslovni uspeh. Sa tim stavom potvrđujemo svoju predanost međunarodno priznatim principima u područjima ljudskih prava i uslova  rada. Očekujemo da ponašanje naših zaposlenih i poslovnih partnera odražava tu posvećenost.

1 npr. „Trojna deklaracija o načelima rada multinacionalnih kompanija i društvenoj politici“ Međunarodne organizacije rada (MOR-a), „Smjernice za multinacionalna poduzeća“ Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.

2 Konvencija o najnižoj dobi iz 1973.; (br. 138); Konvencija o najgorim oblicima dečjeg rada iz 1999. (br. 182).