Upravljanje

Bayerov stav o zaštiti biodiverziteta

U skladu s misijom „Bayer: Science for a better life“ naš je cilj da doprinesemo poboljšanju kvaliteta života na svetskom nivou koristeći naša istraživanja, proizvode i poslovne radnje. U tom procesu, cilj nam je da odgovorno koristimo prirodne izvore i na taj način promovišemo biodiverzitet i ukazujemo na brojnost vrsta, ekosistema kao i na genetičku raznolikost.

Izuzetno smo posvećeni „Konvenciji o biološkoj raznolikost“ Ujedinjenih naroda.

U kontekstu naše strategije održivog razvoja, izuzetno smo posvećeni „Konvenciji o biološkoj raznolikosti (CBD)“ Ujedinjenih naroda i njenim ciljevima, uključujući zaštitu biološke raznolikosti, održivu upotrebu njenih delova kao i poštenu i pravednu podelu koristi koja proizlazi iz upotrebe  novootkrivenih genetičkih resursa ali i tradicionalnog znanja.

Važnost za naš proces dodate vrednosti

Ako upotrebljavamo prirodne sastojke, pazimo da korisno trošimo održive sirovine. Pomno se proverava je li rad povezan sa upotrebom prirodnih supstanci u skladu sa Konvencijom o biološkoj raznolikosti. Od izuzetne važnosti je uzimanje u obzir učinaka na bioraznolikost uzduž celog lanca dodate vrednosti naših proizvoda:

  • kao deo naših istraživanja vezanih uz razvoj proizvoda,
  • pri odabiru sirovina,
  • na proizvodnim lokacijama i pri minimizaciji i kompenzaciji učinka naših građevinskih intervencija u prirodu,
  • vezano uz naše emisije štetnih gasova i akumulaciju naših proizvoda u životnoj sredini.

 

Važnost za naše proizvode i tehnologije

Biodiverzitet je za Bayer od posebne važnosti s obzirom na proizvode i tehnologije naše podružnice Bayer CropScience. Zagovaramo održivu poljoprivredu. Naš  zadatak je da  ispunimo  rastuće ljudske potrebe za visokokvalitetnim zalihama hrane istovremeno ih kombinijući sa zaštitom zdravih ekosistema i biodiverziteta, i to:

  • inovativnim proizvodima koji pomažu poljoprivrednicima i uzgajivačima da povećaju efikasnost proizvodnje kako bi smanjili površinu zemlje koja se koristi za poljoprivredu, a čime se čuva prostor za vredne ekosisteme bogate različitim vrstama,
  • implementacijom metoda održivog gajenja biljnih kultura kao i  inteligentnog upravljanja poljoprivrednim imanjima zajedno sa našim kupcima,
  • vođstvom pri primeni proizvoda za zaštitu useva,
  • integracijom mera za podsticanje biodiverziteta kao i  integrisane zaštite useva u savremenu poljoprivredu, npr. putem istraživanja na našim modelima poljoprivrednih imanja,
  • podrškom budućih projekata koji podstiču usklađenost savremene poljoprivrede sa biodiverzitetom.

Deljenje znanja i podrška humanitarnim projektima za biodiverzitet

Uključivanjem u stalan dijalog sa našim kupcima, održavanjem saradnje sa industrijom kao i radom na projektima sa lokalnim i međunarodnim organizacijama i interesnim grupama, nadamo se da ćemo podstaći razmenu znanja i time  pomoći  da  se zaštititi i poboljša biodiverzitet na licu mesta.

Bioraznolikost u Bayer CropScience-u.