Politički stavovi

Regulacija hemikalija

Bayer je aktivan na međunarodnoj sceni u vezi sa sigurnošću proizvoda.

Upravnik postrojenja: Flavio Abreu započeo je svoju karijeru pre 26 godina kao pripravnik u izgradnji fabrika. Od 2003. je upravnik postrojenja Parque Industrial Bayer u Belford Roksou u Brazilu. Pre toga radio je za kompaniju u Nemačkoj i SAD-u.

Sigurnost i ekološka usklađenost proizvoda su Bayerovi glavni prioriteti. Pravni zahtevi, ali i dobrovoljne inicijative su osnove savremenog upravljanja hemikalijama.
 
Od 2007. godine Bayer deluje u skladu sa Evropskom uredbom o hemikalijama zvanom REACH (Registracija, evaluacija i autorizacija hemikalija). Kompanija je 2010. na vreme registrovala 125 supstanci čija godišnja proizvodnja ili izvoz premašuje 1000 tona ili koje su posebno opasne. Bayer takođe očekuje da njegovi dobavljači potvrde da su njihovi proizvodi u skladu s REACH-om. Bayer je uveren da su takvi propisi važni za zaštitu ljudskog zdravlja i zaštite životne sredine i u skladu sa time organizuje svoje aktivnosti.

Bayer je 2006. bio jedna od prvih kompanija koja je potpisala Globalni sporazum o odgovornoj brizi, koji takođe uključuje obavezu prema Globalnoj strategiji proizvoda (GPS). Na primer, kompanija od 2000. putem svoje internet stranice uspešno obaveštava svoje kupce i druge interesne grupe o programu „Sigurnost proizvoda pre svega“.

Bayer sarađuje sa svojim konkurentima na primer u  promociji  razmene podataka između kompanija. Između ostalog, to može povećati efikasnost i čak i smanjiti količinu nužnog testiranja na životinjama u procesu registracije za REACH.

Slično kao i REACH, Zakon o kontroli otrovnih supstanci (TSCA) iz SAD-a takođe zahteva registraciju novih hemikalija. Globalni harmonizovani  sistem klasifikacije i označavanja hemikalija (GHS) 2009. je stupio na snagu u Evropi, a 2010. u Kini i nekolicini drugih zemalja. On reguliše jedinstvenu klasifikaciju i označavanje hemikalija. Radna grupa koordinira njegovu implementaciju u kompaniji Bayer. Do 30. novembra 2010., Bayer je na vreme registrovao sve supstance koje prodaje u EU i klasifikovala ih u inventoriju Evropske hemijske organizacije (ECHA), u skladu s GHS-om. Nakon popisivanja više od 1000 supstanci, Bayer će nadležnim institucijama proslediti informacije o svim smesama relevantnima za GHS do 31. maj 2015.

Bayerovi stavovi

Jasna i jednostavna regulacija

Pojedinačne supstance ne bi trebalo da budu regulisane različitim pravilima više od jednom, s obzirom da to znači nepotrebne troškove i dodatan rad za sve uključene u taj proces. Stoga bi novi projekti trebalo da budu jeftini, a dvostruka regulacija izbegavana.

Bez konkurentski nepovoljnijeg položaja zbog regulacije

Regulacija hemikalija na nivou EU važna je za zdravlje i sigurnost. Međutim, potrebno je pobrinuti se da to ne dovede do konkurentski nepovoljnijeg položaja s obzirom na kompanije iz zemalja sa manje strogim smernicama. Cilj poboljšanja zaštite ljudi i životne sredine biće potkopan ukoliko se proizvodnja preseli u zemlje sa slabijom regulacijom.

Uravnotežene procene rizika

Istraživanje rizika koje nove tehnologije i materijali donose ljudima i životnoj sredini važno je i smisleno. U tom bi kontekstu trebalo izabrati naučne pristupe koji će realistično proceniti potencijalni rizik. Oprezan pristup ne sme značiti da se mogućnosti novih supstanci u popunosti zanemari i da se u obzir uzmu samo potencijalni rizici.