Politički stavovi

Međunarodna klimatska politika

Bayer je posvećen zaštiti životne sredine.

Očuvanje resursa. Zaštita klime.

Klimatske promene će imati značajan uticaj na ljudske uslove života tako da one zahtevaju angažman svih društvenih grupa. Zaštita životne sredine i potreba za prilagođavanjem klimatskim promenama postaju sve važnije za poslovanje i po pitanju prilika, ali i rizika. Za globalne kompanije kao što je Bayer, fokus je usmeren prema aspektima kao što su sigurnost, jednaki uslovi za sve i otvoreno tržište. Obavezujući ciljevi smanjenja emisija gasova staklene bašte važni su za industrijaliziovane zemlje u nastajanju i zemlje u razvoju ako želimo trajno da smanjimo globalnu emisiju gasova staklene bašte. Otvoreno partnerstvo zasnovano na saradnji između svih zemalja biće odlučujuće u prevladavanju posledica klimatskih promena.

Kao odgovorna kompanija, Bayer je već godinama posvećen zaštiti životne sredine pa je postao poznat kao pionir industrije nakon implementacije svog Klimatskog programa 2007. godine. Bayerov Klimatski program usmeren je na smanjenje emisija gasova staklene bašte kao i na poboljšanje energetske i resursne iskoristivosti, kako u samom Bayeru, tako i među našim kupcima. To uključuje nove procese proizvodnje, interne sisteme upravljanja energijom i proizvodnju inovativnih materijala. Od pokretanja programa, Bayer je u periodu od tri godine uložio milion evra u istraživanje i razvoj projekata u vezi sa klimom. Uz to, Bayer je 2011. podigao svoje ionako ambiciozne ciljeve: do 2020. kompanija namerava da smanji emisiju CO2 po toni prodatih proizvoda za 35% na nivou Grupe. Tu će najveći doprinos dati podgrupa Bayer MaterialScience, koja namerava da smanjiti svoje specifične emisije gasova staklene bašte za 40% (porast od prvobitnih 25%). Bayer HealthCare planira da smanji ukupne emisije za 10% (porast od prvobitnih 5%), a Bayer CropScience za 15%. Bayer takođe želi dodatno da intenzivira i proširi svoje partnerstvo sa javnim institucijama, kompanijama i istraživačkim institucijama.

Bayer ima sledeće stavove

Klimatske promene su međunarodni zadatak

Efikasnu zaštitu životne sredine trebalo bi  shvatiti kao zajednički zadatak svih nacija. Bayer zato gleda na rezultate samita o klimi u Kankunu 2010. kao na važan prvi korak.

Koristiti i promovisati inovativnu snagu industrije u svrhu zaštite životne sredine

Kao kompanija, svesni smo da smo jedni od proizvođača gasova staklene bašte, ali mi smo i deo rešenja. Bayerovi proizvodi i materijali na različite načine pridonose očuvanju energije i resursa. Stoga promovisanje visokotehnoloških proizvoda u svrhu smanjenja emisija smatramo važnom merom u jačanju inovativne snage hemijske industrije.

Ojačati ekonomski rast

Sredstva za zaštitu životne sredine trebalo bi oblikovati na način da imaju više svrha. Ekonomski rast je nužan, kako bi se na primer omogućilo finansiranje nužnih mera za zaštitu životne sredine kao i za istraživanje novih tehnologija koje ne štete klimi.

Poštovati patente i industrijska prava vlasništva

Prenos novih tehnologija koje ne štete klimi u zemlje u razvoju igra važnu ulogu u globalnom smanjenju emisija gasova. U tom kontekstu valja poštovati patente i autorska prava kako ne bismo ugrozili podsticaje za nastavak istraživanja i razvoja.