Politički stavovi

Inovacija zahteva ulaganje

Dobre ideje moraju biti vredne

Patenti su ključni podsticaj za ulaganje u istraživanje i razvoj novih proizvoda i tehnologija. Zaštita od imitacije proizvoda na određeno vreme u svačijem je interesu jer ima dovoljno vremena da se uloženo isplati, a kada istekne period zaštite, inovaciju će moći da koriste svi.

Tri kratka pitanja

Sprečava li zaštita patenata tehnološki napredak u zemljama u razvoju?

Privremena zaštita intelektualnog vlasništva podstiče istraživanje i razvoj u svim zemljama. Ona je takođe osnova širenja inovacija čime se omogućuje njihova prodaja i kupovina.

Sprečava li zaštita patenata zdravstvo u zemljama u razvoju?

Zaštita patenata preduslov je za efikasni zdravstveni sistem, pošto se bez toga ne bi razvio gotovo nijedan lek. Potom, preko 90% onoga što Svetska zdravstvena organizacija naziva „osnovnim lekovima“ već dugo nisu zaštićeni patenti pa su tako  ponuđeni različitim kompanijama širom sveta.

Sprečava li zaštita patenata širu upotrebu mera za zaštitu klime, pogotovo u zemljama u razvoju?

Ne. Većina tehnologija za zaštitu klime nije patentirana u zemljama u razvoju. Nedostatak infrastrukture puno je veća prepreka nego zaštita patenata. I ovde je činjenica da bi bilo razvijeno manje tehnologija za zaštitu klime da nije bilo zaštite patenata.

Pet zahteva

Usklađivanje i pojednostavljivanje

Globalni i EU sistem patenata valjalo bi uskladiti i učiniti lakšim za korišćenje. Snižavanje troškova birokratije omogućilo bi veći priliv finansiranja u samo istraživanje i razvoj. U tom kontekstu pozdravljamo 'pojačanu saradnju' između većine zemalja članica EU koje su gotovo sve pristale na učinkovit Jedinstveni patent. Cilj je u to uključiti baš sve zemlje članice EU.

Prenos tehnologije

Sporazum TRIPS Svetske trgovinske organizacije dozvoljava ograničenja u zaštiti patenata u određenim slučajevima, na primer onde gde postoji hitna potražnja za nekim lekom ili ukoliko je to u interesu prenosa tehnologije. Opseg ovde opisanih ograničenja ne bi trebalo prelaziti.

Poverljivost podataka

Pri prijavi za odobrenje novog leka ili pesticida nadležnim vlastima se dostavljaju opsežni podaci. Oni su rezultat dugogodišnjeg složenog istraživanja pa se moraju zaštititi.

Krivotvorenje

Lažni proizvodi u području zdravlja i ishrane ugrožavaju ne samo pacijente i potrošače, nego i potkopavaju konkurentnost proizvođača. Ekonomija, udruženja, vladine agencije i nevladine organizacije trebalo bi  zajedno da rade  i da odlučno deluju protiv lažiranja proizvoda.

Inflacija patenata i njihova zloupotreba

Trivijalni patenti štete i inovatijskim kompanijama i široj javnosti. Takozvani 'trolovi patenata' zloupotrebljavaju propise o patentima sa ciljem prisilnog naplaćivanja tantijema.

Bayerovi patenti - činjenice i brojevi

  • 67400 trenutno važećih prijavljenih i potvrđenih patenata širom sveta
  • 8700 zaštićenih izuma širom sveta
  • 6500 prijava patenata godišnje širom sveta
  • 700 novih izuma godišnje
  • 400 novih ugovora o istraživanju i razvoju sa univerzitetima, istraživačkim institutima i ekonomijom godišnje
  • 40% prodaje na osnovu proizvoda i procesa isključivo u našem vlasništvu
  • patent traje 20 godina
  • prosečno je potrebno dvanaest godina za razvoj novog leka
  • u pravilu preostaje osam godina patentske zaštite leka nakon njegovog odobrenja
  • Bayerov udeo čini 2% u ukupnom godišnjem trošku istraživanja i razvoja u Nemačkoj